Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 3 – Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau

Đề số 3

1.Tìm phân số a/b , biết b = 15 và a chia cho b có thương là 3 và dư là 2.

2. Một vòi nước chảy trong 6 giờ thì đầy bể. Hỏi 1 giờ vòi nước chảy được mấy phần bể; 4 giờ vòi nước chảy được mấy phần bể?

3. Tìm n ∈ Z sao cho phân số F = n / n – 1 là số nguyên.

ĐÁP ÁN

1.

Ta có: a = 15 . 3 2 = 47

Vậy a/b = 47/15

2.

1 giờ vòi nước chảy được 1/6 bể; 4 giờ vòi nước chảy được 4/6 bể.

3.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 - Đề số 3 -Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau

Lại có: n = (n – 1) 1

Vậy:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 - Đề số 3 - Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *