đề thi hsg

Đề thi chọn HSG Toán lớp 9 vòng huyện THCS Dân Thành có đáp án

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 9 vòng huyện trường THCS Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 150 phút. Có lời giải. Lời giải đề thi chọn HSG Toán lớp 9 vòng huyện THCS Dân Thành:

Đề thi HSG Toán 9 cấp thị xã Từ Sơn 2019-2020

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 cấp thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2019-2020. Ngày thi 3/1/2020. Thời gian làm bài 150 phút. Đáp án câu 5 Đề thi học sinh giỏi Toán 9 cấp thị xã Từ Sơn 2019-2020 – Nguyễn Tiến Trung

Đề thi HSG Toán 7 cấp trường huyện Hòa Vang 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 cấp trường huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng năm học 2018-2019. Bài 1: (3 điểm) Tính bằng cách hợp lý. a) $ \displaystyle \frac{7}{9}\cdot \frac{{11}}{{13}}+\frac{{11}}{9}\cdot \frac{2}{{13}}$ b) $ \displaystyle \frac{1}{{15}}+\frac{1}{{35}}+\frac{1}{{63}}+\ldots +\frac{1}{{399}}$ c) $ \displaystyle \frac{{\frac{5}{{11}}-\frac{7}{{19}}+\frac{1}{{13}}}}{{\frac{{10}}{{11}}-\frac{{14}}{{19}}+\frac{2}{{13}}}}\cdot \frac{{\frac{8}{{23}}+\frac{{12}}{{29}}+\frac{4}{5}}}{{\frac{2}{{23}}+\frac{3}{{29}}+\frac{1}{5}}}$ Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết: a) 50%x – […]

Đề thi HSG Toán 7 giao lưu Olympic cấp huyện Kinh Môn 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7, giao lưu Olympic cấp huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 150 phút. Câu 1: ( 2,0 điểm) 1) Tính  M = $ \displaystyle \frac{{\frac{3}{4}-\frac{3}{{11}}+\frac{3}{{13}}}}{{\frac{5}{4}-\frac{5}{{11}}+\frac{5}{{13}}}}+\frac{{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}}}{{\frac{5}{4}-\frac{5}{6}+\frac{5}{8}}}$ 2)  Tính  A=$ \displaystyle \frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+…+\frac{1}{{2019}}$ ;  B =$ \displaystyle \frac{1}{{2018}}+\frac{2}{{2017}}+\frac{3}{{2016}}+…+\frac{{2017}}{2}+\frac{{2018}}{1}$.  Tính $ \displaystyle \frac{A}{B}$ Câu 2: […]

Đề thi HSG Toán 6 giao lưu Olympic cấp huyện Kinh Môn 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6, giao lưu Olympic cấp huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 150 phút. Câu 1: (2,0 điểm) 1) Tính nhanh A = $ \frac{5}{{19.20}}+\frac{5}{{20.21}}+\frac{5}{{21.22}}+….+\frac{5}{{36.37}}+\frac{5}{{37.38}}$ 2) Rút gọn biểu thức  B = 5.$ \displaystyle \left[ {\frac{{12-\frac{{12}}{7}-\frac{{12}}{{289}}-\frac{{12}}{{85}}}}{{4-\frac{4}{7}-\frac{4}{{289}}-\frac{4}{{85}}}}:\frac{{5+\frac{5}{{13}}+\frac{5}{{169}}+\frac{5}{{91}}}}{{6+\frac{6}{{13}}+\frac{6}{{169}}+\frac{6}{{91}}}}} \right].\frac{{158158}}{{711711}}$ Câu 2: (3,0 điểm) 1) […]

Đề thi HSG môn Toán 8 huyện Thanh Trì năm 2018-2019 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Toán 8 huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Có đáp án. Đề kiểm tra học sinh năng khiếu môn Toán 8. Ngày kiểm tra 16 tháng 3 năm 2019. Đáp án Đề thi HSG môn Toán 8 huyện Thanh Trì […]

Đề thi HSG môn Toán 7 huyện Thanh Trì năm 2018-2019 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Toán 7 huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Có đáp án. Đề kiểm tra học sinh năng khiếu môn Toán 7. Ngày kiểm tra 16 tháng 3 năm 2019. Đáp án Đề thi HSG môn Toán 7 huyện Thanh Trì […]

Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Thanh Trì năm 2018-2019 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Toán 6 huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Có đáp án. Đề kiểm tra học sinh năng khiếu môn Toán 6. Ngày kiểm tra 16 tháng 3 năm 2019. Đáp án Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Thanh Trì […]

Đề thi HSG môn Toán 8 huyện Quốc Oai năm 2016-2017 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Quốc Oai, Hà Nội năm học 2016-2017. Có đáp án. Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề). Hướng dẫn giải, đáp án Đề thi HSG môn Toán 8 huyện Quốc Oai năm 2016-2017:

Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Quốc Oai năm 2016-2017 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Quốc Oai, Hà Nội năm học 2016-2017. Có đáp án. Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề). Hướng dẫn giải, đáp án Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Quốc Oai năm 2016-2017:


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học