Đề kiểm tra 15 phút – Đề 2 – Tính chất cơ bản của phân số

Đề số 2

1.Sau khoảng thời gian là 3 giờ thì kim giờ quay được bao nhiêu phần của một vòng?

2.Tìm x ∈ Z, biết x/-3 = -5/15

3.Tìm một phân số bằng phân số 10101/101010 và có tử số nhỏ hơn 10101 và lớn hơn 0

Đáp án

1. 

Ta có: Kim giờ quay 1 vòng hết 12 giờ.

Vậy sau 3 giờ , kim giờ quay được 3/12 vòng.

Ta có:

Vậy sau 3 giờ, kim giờ quay được 1/4 vòng.

2.

Ta có:

-5/15 = (-5) : (-5) / 15 : (-5) = 1/-3

Vậy : x = 1

3.

Ta có:

10101 / 101010 = 10101 : 3 / 101010 : 3 = 3367 / 33670 = 1/10

Ta có thể chọn 1/10 hoặc 3367/33670

(Ta còn có 3367 = 7.481 = 7.13.37 . Bạn hãy viết vài phân số khác bàng phân số đã cho.

Nếu chỉ tìm phân số bằng phấn số đã cho thì dễ dàng hơn bằng cách nhân cả tử và mẫu của nó với một số  nguyên bất kì khác 0, chẳng hạn:

10101/1010102 = 10101.2 / 101010.2 = 20202

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *