Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 THCS Nguyễn Trường Tộ 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Nguyễn Trường Tộ phòng giáo dục và đào tạo quận Đống Đa năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Đề chính thức.

Ngày kiểm tra: 11/12/2018

Lưu ý: Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra, không làm bài vào đề thi

Học sinh không được sử dụng máy tính, không sử dụng bút xóa và bút chì trong bài thi

I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Bài 1 (1 điểm): Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

(chỉ cần ghi: 1) Đ (Đúng) hoặc 1) S (Sai);….)

1) Tập hợp số nguyên là tập hợp các số nguyên âm và các số nguyên dương

2) Nếu MA = MB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB

3) Tập hợp các ước chung của hai hay nhiều số là tập hợp ước của ƯCLN của các số đó

4) Điểm A thuộc đường thẳng xy thì Ax và Ay là hai tia đối nhau

Bài 2 (1 điểm). Trong mỗi câu sau chỉ có một đáp án đúng, hãy chọn đáp án đúng. (Chỉ cần ghi: 1) A hoặc 1) B;….):

1) |a| = 5 thì a bằng:

A. a = 5            B. a = – 5               C. a = ± 5             D. Một đáp án khác

2) Cho tập hợp A = {0; 2; 5}. Cách viết nào sau đây cho kết quả đúng

A. 5 ⊂ A           B. {0;5} ⊂ A            C. {2;0;5} ∈ A       D. {0;2} ∈ A

II. BÀI TẬP TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1 (1 điểm) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần rồi biểu diễn chúng trên trục số: -1; 3; -2; 0; -4; 5

Bài 2 (1,5 điểm) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí:

a) 85 + 57.34 – 57.19

b) 52 – 2.33 + 611 : 69

c) 45 – 20180.[(710 : 78 + 81 – 5.23) : 15]

Bài 3 (1 điểm). Tìm x biết:

a) 185 – 3.(x – 5) = 5.42

b) 3x-1 + |-27| = 62.|3|

Bài 4 (2 điểm). Khối 6 của một trường THCS có khoảng 500 đến 600 học sinh. Biết rẳng khi xếp hàng 15 học sinh; 18 học sinh hoặc 20 học sinh một hàng thì đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường đó.

Bài 5 (2 điểm). Vẽ tia Ox. Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 2cm; ON = 4cm.

a) Trong 3 điểm: O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Chứng tỏ rằng điểm M là trung điểm của đoạn thẳng ON

c) Trên tia Oy là tia đối của tia Ox lấy điểm P sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng PM. Tính độ dài đoạn thẳng PN.

Bài 6 (0,5 điểm).

a) Chứng minh rằng: BCNN(n; 37n+1) = 37n2 + n với mọi số tự nhiên n lớn hơn 0

b) Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 biết rằng:

a chia cho 9 dư 3; a chia cho 27 dư 12; a chia cho 41 dư 27.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *