Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 8 – Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau

Đề số 8

1.Một vòi nước chảy trong 2 giờ đầy bể. Hỏi 1 phút vòi nước chảy được bao nhiêu phần bể?

2.Cho phân số F = n / n+1 . Tìm n ∈ Z. Để F ∈ Z.

3. Tìm x ,  y ∈ Z ; biết x/2 = 1 /y.

ĐÁP ÁN

1.

Ta có 2 giờ = 2.60 phút = 120 phút

Vậy 1 phút vòi nước chảy được: 1 /120 (bể)

2. 

Ta có: n = n + 1 – 1 = (n+1).1 – 1

3.

Ta có: x/2 = 1 /y

=> x.y = 1.2 = 2.1 = (-2).(-1) = (-1).(-2)

Vậy x = 1 ,y = 2

hoặc x = 2 ; y = 1

hoặc x = -2 ; y = -1

hoặc x = -1 ; y = -2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *