Đề kiểm tra 15 phút – Đề 1 – Tính chất cơ bản của phân số

Đề số 1

1.Một vòi nước chảy trong 3 giờ thì đầy bể. Hỏi trong 15 phút vòi nước chảy được mấy phần của bể?

2.Tìm x ∈ Z, biết : -2/3 = 18/x

3.Viết ba phân số bằng phân số -1/2

Đáp án

1.

Ta có: 1 giờ  = 60 phút ⇒ 3 giờ  = 3.60 phút = 180 phút.

Trong 15 phút vòi nước chảy được 15/180 bể

Ta có:

Vậy trong 15 phút vòi nước chảy được 1/12 bể.

2.

Ta có:

*Cách khác:

-2/3 = 18/x

⇒ (-2).x = 18.3

⇒ (-2)x =54

⇒ x = 54 : (-2) = -27

3.

Ta có: -1/2 = -3/6 = 4/-8 = -5/10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *