Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Đề số 6 – Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau

Đề số 6

1.Điền số thích hợp vào ô trống:

2.Tìm các số nguyên x, y biết x / -3 = 1 / y.

3.Các phân số sau có bằng nhau không:

ĐÁP ÁN

1.

a. Gọi số trong ô trống là x

Ta có:

(-5).(-9) = 3.x

=> 45 =3.x

=> x =15

b. Gọi số trông ô trống là y.

Ta có: (-2).y =9.4

=> (-2).y = 36

=> y = -18

2.

Ta có:

x/-3 = 1/y

=> x.y = (-3).1 = 3 . (-1)

Vậy : x = -3 và y = 1

hoặc x = 1 và y = -3

hoặc x = 3 và y = -1

hoặc x = -1 và y = 3

3.

a. Ta thấy (-4).9 ≠ 9.4

=> -4/9 ≠ 4/9

b. 1 2 3 4 5 =15

1 2 3 4 5 6 = 21

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *