Series: Bài tập tuần - Toán lớp 9

Bài tập tuần 2 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 2 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 2 – Liên hệ giữa phép nhân (phép chia ) và phép khai phương – 1 số hệ thức cạnh và đường cao trong tam giác vuông Bài 1: Tính a) b) c) d) Bài 2: Thực hiện phép tính a) b) c) d) Bài 3: Rút gọn biểu thức: a) b) […]

Bài tập tuần 10 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 10 of 36 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 10 – Khái niệm hàm số – sự xác định đường tròn. – Tính chất đối xứng của đường tròn Bài 1: a) Cho hàm số: . Tính b) Cho hàm số . Tính c) Có nhận xét gì về giá trị của hai hàm số đã cho khi biến x lấy […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2