Bài tập tuần 3 – Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 3

– Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

– Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bài 1: Tính

a) \sqrt{\frac{{{12}^{5}}}{{{3}^{5}}{{.4}^{3}}}}

b) \frac{\sqrt{180}:\sqrt{5}}{\sqrt{200}:\sqrt{8}}

c) \left( \sqrt{12}+\sqrt{75}+\sqrt{27} \right):\sqrt{15}

d) \left( \sqrt{\frac{1}{7}}-\sqrt{\frac{16}{6}}+\sqrt{\frac{9}{7}} \right):\sqrt{7}

Bài 2: Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức

a) A=\sqrt{\frac{1}{{{m}^{2}}-4m+4}}-\frac{4}{{{m}^{2}}-4} tại m=3

b) B=\sqrt{\frac{{{\left( y-5 \right)}^{4}}}{{{\left( 4-y \right)}^{2}}}}-\frac{-{{y}^{2}}-25}{y-4} ( y < 4, tại y =2)

Bài 3:  Giải các phương trình sau:

a) \sqrt{10\left( x-3 \right)}=-\sqrt{26}

b) 1+\sqrt{3x+1}=3x

c) \sqrt{3{{x}^{2}}}=x+2

d) \sqrt{\frac{5x+7}{x+3}}=4

Bài 4: Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức

A=3y-\sqrt{27}+\frac{\sqrt{{{y}^{3}}+3{{y}^{2}}}}{\sqrt{y+3}} ( y\ge 0,y=\sqrt{3})

Bài 5: Cho biểu thức

M=\frac{\sqrt{4a+4+\frac{1}{a}}}{\sqrt{a}\left| 2{{a}^{2}}-a-1 \right|}

Tính giá trị của M với a=\left( \sqrt{10}-\sqrt{6} \right)\sqrt{4+\sqrt{15}}

Bài 6: Cho tam giác ABC có AB= 6cm, AC =8cm, BC =10cm.

a) Chứng minh tam giác ABC vuông

b) Tính đường cao AH.

Bài 7: Cho tam giác ABC vuông ở A. Biết AB :AC =3 :4, AC =10cm. Tính AB; BC.

Bài 8: Cho tam giác ABC có AB =12cm, AC =16cm, BC =20cm.

a) Chứng minh tam giác ABC vuông

b) Tính đường cao AH

c) Kẻ HD và HE lần lượt vuông góc với AB và AC. Tính HD, HE.

Bài 9: Cho hình chữ nhật ABCD có AB =8cm, BC =15cm.

a) Tính BD

b) Vẽ AH vuông góc với BD tại H. Tính AH.

c) Đường thẳng AH cắt BC ở I, cắt DC tại K. Chứng minh HA2 = HI. HK

Bài 10: Cho hình vuông ABCD, điểm M trên BC, AM cắt DC tại I, AK vuông góc với AI, K thuộc đường thẳng CD. Chứng minh:

a) Tam giác AKM cân.

b) \frac{1}{A{{D}^{2}}}=\frac{1}{A{{M}^{2}}}+\frac{1}{A{{I}^{2}}}

Series Navigation<< Bài tập tuần 2 – Toán lớp 9Bài tập tuần 4 – Toán lớp 9 >>

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

1 Comment

Add a Comment
  1. Có thể cho mình xin phiếu bài tập tuần Toán 9 được không

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2