Phương trình bậc hai một ẩn – Bồi dưỡng Đại số 9

Phương trình bậc hai một ẩn 9

 

Kiến thức cần nhớ:

Phương trình bậc hai một ẩn 9

 

Ví dụ 21. Cho phương trình:

a) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.

b) Giải phương trình (1) với m = 5.

Giải

a) Điều kiện để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt là:

Phương trình bậc hai một ẩn 9

Ví dụ 22. Cho phương trình:

a) Giải phương trình (1) với m = 1.

b) Tìm giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm.

Giải

a) Với m = 1, phương trình (1) có dạng:

Phương trình bậc hai một ẩn 9

BÀI TẬP

 

133. Giải các phương trình:

Phương trình bậc hai một ẩn 9

134.

 Cho phương trình 2$latex  x^{2} $ + 8x + k = 0 có một trong các nghiệm bằng 3. Xác định số k và tìm nghiệm còn lại.

135.

 Cho phương trình 6$latex  x^{2} $ – 25x – ($latex  m^{2} $ + 16) = 0 (m là tham số). Biết một trong các nghiệm của phương trình bằng 5. Tìm tham số m và tìm nghiệm còn lại của phương trình.

136.

Tìm giá trị của m để phương trình sau có nghiệm kép :

Phương trình bậc hai một ẩn 9

 137.

 Tìm giá trị của m để phương trình sau có hai nghiệm phân biệt:

138.

 Tìm giá trị của m để phương trình sau vô nghiệm :

 

139.

 Tìm giá trị của m để phương trình sau có nghiệm :

140.

 Cho phương trình a$latex  x^{2} $ + bx + c = 0. Các khẳng định sau có đúng không?

a) Nếu ac < 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt.

b) Nếu ac ≤ 0 thì phương trình có nghiệm.

141.

  Chứng minh rằng các phương trình sau có nghiệm với mọi giá trị của a :

142.

 Chứng minh rằng các phương trình sau có nghiệm với mọi giá trị của a, b, c :

143.

Biện luận số nghiệm của phương trình theo m :

 144.

Giải các phương trình (m là tham số) :

Phương trình bậc hai một ẩn 9

 145*.

Cho các phương trình:

Xác định m, để hai phương trình có nghiệm chung. Tìm nghiệm chung đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *