Bài tập tuần 8 – Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 8: Căn bậc ba – Tỉ số lượng giác góc nhọn

Bài 1: Tính

a) \sqrt[3]{-8}

b) \sqrt[3]{27}

c) \sqrt[3]{{{a}^{3}}{{b}^{6}}}

d) \sqrt[3]{1,331}

e) \sqrt[3]{-\frac{1}{8}}

f) \displaystyle \sqrt[3]{1815848}

Bài 2: Thực hiện phép tính:

a) \left( \sqrt[3]{\frac{1}{2}}-\sqrt[3]{\frac{1}{16}} \right):\sqrt[3]{4}

b) \sqrt[3]{\frac{5}{7}}.\sqrt[3]{\frac{3}{5}}.\sqrt[3]{\frac{-9}{49}}

c) \sqrt[3]{\left( \sqrt{3}+1 \right)\left( 4+2\sqrt{3} \right)}

d) \sqrt[3]{\left( \sqrt{3}+2 \right)\left( 7+4\sqrt{3} \right)}

Bài 3: Giải các phương trình sau:

a) \sqrt[3]{3-5y}=-3

b) \sqrt[3]{3x-1}=5

c) \sqrt[3]{2x+3}=7

d) \sqrt[3]{{{y}^{2}}-2y-27}=-3

Bài 4: So sánh:

a) \displaystyle \sqrt[3]{120}\,\,v\grave{a}\,\,5

b) \displaystyle 3\sqrt[3]{2}\,\,v\grave{a}\,\,2\sqrt[3]{6}

c) \displaystyle \sqrt[3]{5\sqrt{2}-7}\,\,v\grave{a}\,\,\sqrt{2}

Bài 5: Giải các phương trình sau:

a) \sqrt[3]{\left( y-2 \right)\left( y-1 \right)}=0

b) \sqrt[3]{y+2}-\sqrt[3]{2y-4}=0

Bài 6: Tìm giá trị của x để x-\sqrt{x-2013} đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị nhỏ nhất đó.

Bài 7: Cho hình vẽ, công thức tìm k là:

Bài tập tuần 8 - Toán lớp 9

A. x=10\sin {{47}^{0}}                              B. x=10\tan {{47}^{0}}

C. x=10\cos {{47}^{0}}                             D. x=10\cot {{47}^{0}}

Bài 8: Tam giác ABC có \widehat{C}={{90}^{0}}\,;\,\,AC=\frac{5}{13}AB. Khi đó:

a) Sin A bằng:

A. \frac{5}{13}                     B. \frac{8}{13}                      C. \frac{12}{13}                        D. \sqrt{\frac{12}{13}}

b) tan B bằng:

A. \frac{5}{13}                    B. \frac{13}{5}                      C. \frac{12}{5}                          D. \frac{5}{12}

Bài 9: Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần:

a) \sin {{21}^{0}}\,;\,\,\cos {{47}^{0}}\,;\,\,sin{{48}^{0}}\,;\,\,\cos {{63}^{0}}\,;\,\,\cot {{42}^{0}}

b) \tan {{57}^{0}}\,;\,\,\cot {{63}^{0}}\,;\,\,tan{{75}^{0}}\,;\,\,\cot {{36}^{0}}\,;\,\,\sin {{27}^{0}}

Bài 10: Cho hình vẽ sau:

Bài tập tuần 8 - Toán lớp 9-1

Tính x, y, h, \alpha

Series Navigation<< Bài tập tuần 7 – Toán lớp 9Bài tập tuần 9 – Toán lớp 9 >>

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán THCS © 2012 Toán cấp 2