Đề KSCL đầu năm học Toán 6 THCS Lương Thế Vinh 2016-2017

Đề khảo sát chất lượng đầu năm học Toán lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh, TP Hà Nội năm học 2016-2017.

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm: (2 điểm) Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Số tự nhiên liền trước số $ n+1\text{ }\left( {n\in N} \right)$ là:

A. $ n-1$B. $ n$C. $ n+2$D. $ n-2$

Câu 2: Số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là:

A. 1111B. 1234C. 0123D. 1023

Câu 3: Số tự nhiên $ n$ thỏa mãn $ 0:x=0$ là:

A. $ x\in N$B. $ x\in {{N}^{*}}$C. $ x=1$D. $ x\in \varnothing $

Câu 4:Cho 4 đường thẳng phân biệt sao cho 2 đường thẳng nào cũng cắt nhau và không có 3 đường thẳng nào cùng đi qua 1 điểm. Số giao điểm tạo thành là:

A. 4B. 1C. 6D. vô số

Phần II. Bài tập tự luận (8 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm)

a) Cho tập hợp $ A=\left\{ {x\in {{N}^{*}}\left| {3x\le 20} \right.} \right\}$ và $ B=\left\{ {3;4;5;a} \right\}\text{ }\left( {a\in N} \right)$

Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử và tìm a để $ B\subset A$

b) Tính hiệu của số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau và số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau.

c) Tính tổng của các số tự nhiên a, biết rằng khi chia a cho 4 thì được thương là 28.

Bài 2: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

$ \begin{array}{l}a)\text{ }32.27+68.56+73.32+68.44\\b)\,\,\,4.41.12+6.8.22+16.37.3\\c)\,\,\,\,\left( {93.2727-9393.27} \right)\left( {11.12+12.13+13.14+14.15} \right)\end{array}$

Bài 3: (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

$ \begin{array}{l}a)\,\,\,105-\left( {x+18} \right)=47\\b)\,\,\,\left( {12x+15} \right).90=45.102\\c)\,\,\,x+\left( {x+2} \right)+\left( {x+4} \right)+…+\left( {x+98} \right)+\left( {x+100} \right)=3060\end{array}$

Bài 4: (3 điểm) Vẽ 5 điểm phân biệt A,B,C,D,E sao cho A,B,C thẳng hàng; B,C,D thẳng hàng và B,C,E không thẳng hàng.

a) Giải thích tại sao 4 điểm A,B,C,D thẳng hàng còn 3 điểm A,D,E không thẳng hàng.

b) Viết tên các đường thẳng đi qua ít nhất 2 trong 5 điểm trên (các đường trùng nhau chỉ viết 1 lần).

c) Nếu cho 10 điểm phân biệt bất kì, cứ qua 2 điểm ta vẽ được 1 đường thẳng thì số đường thẳng phân biệt nhiều nhất vẽ được là bao nhiêu?

Bài 5: (0,5 điểm) Trong giờ luyện tâp môn Toán, Việt đố Nam “Hãy tìm 1 số tự nhiên có 5 chữ số sao cho khi viết nó theo thứ tự ngược lại ta được số mới gấp 6 lần số ban đầu”. Nam suy nghĩ một lúc rồi trả lời “Không có số nào”. Theo em

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *