Đề KSCL đầu năm học Toán 6 THCS Lương Thế Vinh 2016-2017

Đề khảo sát chất lượng đầu năm học Toán lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh, TP Hà Nội năm học 2016-2017.

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm: (2 điểm) Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Số tự nhiên liền trước số $ n+1\text{ }\left( {n\in N} \right)$ là:

A. $ n-1$B. $ n$C. $ n+2$D. $ n-2$

Câu 2: Số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là:

A. 1111B. 1234C. 0123D. 1023

Câu 3: Số tự nhiên $ n$ thỏa mãn $ 0:x=0$ là:

A. $ x\in N$B. $ x\in {{N}^{*}}$C. $ x=1$D. $ x\in \varnothing $

Câu 4:Cho 4 đường thẳng phân biệt sao cho 2 đường thẳng nào cũng cắt nhau và không có 3 đường thẳng nào cùng đi qua 1 điểm. Số giao điểm tạo thành là:

A. 4B. 1C. 6D. vô số

Phần II. Bài tập tự luận (8 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm)

a) Cho tập hợp $ A=\left\{ {x\in {{N}^{*}}\left| {3x\le 20} \right.} \right\}$ và $ B=\left\{ {3;4;5;a} \right\}\text{ }\left( {a\in N} \right)$

Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử và tìm a để $ B\subset A$

b) Tính hiệu của số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau và số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau.

c) Tính tổng của các số tự nhiên a, biết rằng khi chia a cho 4 thì được thương là 28.

Bài 2: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

$ \begin{array}{l}a)\text{ }32.27+68.56+73.32+68.44\\b)\,\,\,4.41.12+6.8.22+16.37.3\\c)\,\,\,\,\left( {93.2727-9393.27} \right)\left( {11.12+12.13+13.14+14.15} \right)\end{array}$

Bài 3: (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

$ \begin{array}{l}a)\,\,\,105-\left( {x+18} \right)=47\\b)\,\,\,\left( {12x+15} \right).90=45.102\\c)\,\,\,x+\left( {x+2} \right)+\left( {x+4} \right)+…+\left( {x+98} \right)+\left( {x+100} \right)=3060\end{array}$

Bài 4: (3 điểm) Vẽ 5 điểm phân biệt A,B,C,D,E sao cho A,B,C thẳng hàng; B,C,D thẳng hàng và B,C,E không thẳng hàng.

a) Giải thích tại sao 4 điểm A,B,C,D thẳng hàng còn 3 điểm A,D,E không thẳng hàng.

b) Viết tên các đường thẳng đi qua ít nhất 2 trong 5 điểm trên (các đường trùng nhau chỉ viết 1 lần).

c) Nếu cho 10 điểm phân biệt bất kì, cứ qua 2 điểm ta vẽ được 1 đường thẳng thì số đường thẳng phân biệt nhiều nhất vẽ được là bao nhiêu?

Bài 5: (0,5 điểm) Trong giờ luyện tâp môn Toán, Việt đố Nam “Hãy tìm 1 số tự nhiên có 5 chữ số sao cho khi viết nó theo thứ tự ngược lại ta được số mới gấp 6 lần số ban đầu”. Nam suy nghĩ một lúc rồi trả lời “Không có số nào”. Theo em

Fanpage Toán cấp 2:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán THCS © 2012 Liên hệ