Luyện tập về tính chất chia hết của một tổng – Bồi dưỡng Toán 6

Luyện tập về tính chất chia hết của một tổng – Toán lớp 6

C. LUYỆN TẬP.

ĐỀ BÀI:

Bài 10.1.

Xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 6 không ?

a) 42 + 66 ;                           b) 60 + 15.

Bài 10.2.

Xét xem hiệu nào chia hết cho 7 ?

a) 49 – 14 ;                          b) 63 – 29.

Bài 10.3.

Xét xem tổng nào chia hết cho 8 ?

a) 24 + 40 + 72 ;               b) 80 + 25 + 48 ;           c) 32 + 47 + 33.

Bài 10.4.

Khi chia số tự nhiên a cho 18, ta được số dư là 12. Hỏi số a có chia hết cho 3 không ? Có

chia hết cho 9 không ?

Bài 10.5.

Gạch dưới số mà em chọn :

a) Nếu a : 2 và b : 2 thì tổng a + b chia hết cho 4 ; 6 ; 2.

b) Nếu a : 3 và b : 9 thì tổng a + b chia hết cho 3 ; 6 ; 9.

c) Nếu a : 8 và b : 12 thì tổng a + b chia hết cho 8 ; 4 ; 12.

Bài 10.6.

Cho A = 8 + 12 + x + 16 + 28 ( x ∈ N ). Tìm điều kiện của x để :

a) A chia hết cho  4 ;

b) A không chia hết cho 4 .

Bài 10.7.

Cho B = 6 + 9 + m+ 12 + n (m,  n  ∈  N ). Với điều kiện  nào của m và n

thì :

B chia hết cho  3 ?

B không chia hết cho 3 ?

Bài 10.8.

Các tích sau đây có chia hết cho 7 không : 5.14     ;     10.126      ;    238 ?

Bài 10.9.

Các tổng sau đây có chia hết cho 6 không ?

S1 =6 + 18 + 60 + 738 ;

S2 =12 + 24 + 31 + 720 ;

S3 = 17 + 31 + 7 + 29.

Bài 10.10.

Chứng tỏ rằng :

a) Trong hai số tự nhiên liên tiếp, có một số chia hết cho 2 ;

b) Trong ba số tự nhiên liên tiếp, có một số chia hết cho 3 ;

c) Trong bốn số tự nhiên liên tiếp, có một số chia hết cho 4.

Bài 10.11.

Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp có chia hết cho 3 không ? Tổng của bốn số tự nhiên liên

tiếp có chia hết cho 4 không ? Giải thích.

Bài 10.12.

Chứng tỏ rằng nếu hai số chia cho 5 có cùng số dư thì hiệu của chúng chia hết cho 5.

Bài 10.13.

Chứng tỏ rằng nếu hai số không chia hết cho 3 mà khi chia cho 3 có số dư khác nhau thì

tổng của chúng chia hết cho 3.

Bài 10.14.

Tích A = 1.2.3.4 … 20 có chia hết cho 100 không ?

Bài 10.15.

Khi chia một số cho 148 ta được số dư là 111. Hỏi số đó có chia hết cho 37 không ? Vì sao ?

Chứng tỏ rằng :

a) Số có dạng overline{aaa} bao giờ cũng chia hết cho 37.

b) Số có dạng  overline{aaaaaa}    bao giờ cũng chia hết cho 37.

Bài 10.16.

Chứng tỏ rằng số có dạng    overline{abcabc}     bao giờ cũng chia hết cho 13.

Bài 10.17.

Cho A = 2 + 22 +23 +… + 210. Chứng tỏ rằng:

a) A chia hết cho  3 ;

b) A chia hết cho 31.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *