tính chất chia hết

Các dạng toán về tính chất chia hết của một tổng – Bồi dưỡng Toán 6

Các dạng toán về tính chất chia hết của một tổng – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. Tính chất 1 : Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó. a chia hết cho m,b chia hết cho […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học