Bài tập tuần 5 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu

TỈ LỆ THỨC – TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ HAI ĐƯỜNG THẰNG SONG SONG

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 5 – TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

Thay tỉ số của các số hữu tỉ $ \frac{{-3}}{5}:\frac{{12}}{{25}}$ bằng tỉ số của các số nguyên:

A. $ \frac{{-10}}{3};$

B. $ \frac{{-36}}{{125}};$

C.$ \frac{{-22}}{{17}};$

D.$ \frac{{-5}}{4}$

Bài 2: Tìm x, biết:

$ \text{a})\frac{{52}}{{2x-1}}=\frac{{13}}{{30}}$

$ b)\frac{{1,2}}{{30}}=\frac{{3x+4}}{{50}}$

$ \text{c})\frac{{-4}}{{1,2}}=\frac{x}{{-3,6}}$

$ d)\frac{x}{{12}}=\frac{3}{\text{x}}$

Bài 3: Tìm x, biết:

$ a)\frac{{x-1}}{3}=\frac{{x+3}}{5}$

$ b)\frac{{2x+3}}{7}=\frac{{4x-1}}{{15}}$

$ c)\frac{7}{5}=\frac{{2x+1}}{{3x+5}}$

$ d)\frac{{2x+3}}{6}=\frac{{7x-3}}{{15}}$

$ e)\frac{{2-x}}{4}=\frac{{3x-1}}{{-3}}$

$ f)\frac{{2x-3}}{{x+1}}=\frac{{21}}{{16}}$

Bài 4:$ ~$Tìm x trong tỉ lệ thức:

$ a)~2x:6=5:3$

$ b)3\frac{1}{2}:\left( {3x-2} \right)=\frac{1}{{12}}:\frac{4}{{21}}$

$ c)~2,5:3x=5:0,6$

Bài 5: Tìm y, biết:

$ a)\frac{y}{{\frac{3}{{50}}}}=\frac{{\frac{2}{3}}}{y}$

$ b)\frac{{-0,09}}{y}=\frac{y}{{-25}}$

Bài 6: Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau: Vẽ góc $ \widehat{{AOB}}={{60}^{o}}.$ Lấy điểm M nằm trong góc AOB.

Qua M vẽ đường thẳng m song song với OA cắt OB tại C và đường thẳng n song song với OB cắt OA tại D.

Bài 7: Cho hình 22. Biết $ \widehat{{xHA}}={{20}^{o}};\widehat{{HAK}}={{50}^{o}}$ và Hx//Ky. Tính $ \widehat{{AKy}}$

Bài tập tuần 5 – Toán lớp 7 - THCS Dịch Vọng Hậu

Bài 8: Cho hình 23. Biết $ \hat{A}={{150}^{o}};\hat{B}={{70}^{o}};\hat{C}={{140}^{o}}.$Chứng minh Ax//Cy

Bài tập tuần 5 – Toán lớp 7 - THCS Dịch Vọng Hậu-1

Bài 9: Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ song song với nhau. Đường thẳng a cắt xx’;yy’ lần lượt tại A và B. Tia At là phân giác của góc xAB.

a) Chứng minh tia At cắt đường thẳng yy’

b) Cho góc xAB bằng $ {{70}^{o}}$, At cắt yy’ tại C. Tính số đo góc ACB.

Bài 10: Cho hình 25 biết: $ \widehat{{xAO}}={{115}^{o}};\widehat{{yBO}}={{25}^{o}}$ và $ OA\bot OB.$ Chứng minh Ax//By.

Bài tập tuần 5 – Toán lớp 7 - THCS Dịch Vọng Hậu-2

Series Navigation<< Bài tập tuần 4 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng HậuBài tập tuần 6 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *