Bài tập tuần 5 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu

TỈ LỆ THỨC – TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ HAI ĐƯỜNG THẰNG SONG SONG

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 5 – TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

Thay tỉ số của các số hữu tỉ \frac{{-3}}{5}:\frac{{12}}{{25}} bằng tỉ số của các số nguyên:

A. \frac{{-10}}{3};

B. \frac{{-36}}{{125}};

C.\frac{{-22}}{{17}};

D.\frac{{-5}}{4}

Bài 2: Tìm x, biết:

\text{a})\frac{{52}}{{2x-1}}=\frac{{13}}{{30}}

b)\frac{{1,2}}{{30}}=\frac{{3x+4}}{{50}}

\text{c})\frac{{-4}}{{1,2}}=\frac{x}{{-3,6}}

d)\frac{x}{{12}}=\frac{3}{\text{x}}

Bài 3: Tìm x, biết:

a)\frac{{x-1}}{3}=\frac{{x+3}}{5}

b)\frac{{2x+3}}{7}=\frac{{4x-1}}{{15}}

c)\frac{7}{5}=\frac{{2x+1}}{{3x+5}}

d)\frac{{2x+3}}{6}=\frac{{7x-3}}{{15}}

e)\frac{{2-x}}{4}=\frac{{3x-1}}{{-3}}

f)\frac{{2x-3}}{{x+1}}=\frac{{21}}{{16}}

Bài 4:~Tìm x trong tỉ lệ thức:

a)~2x:6=5:3

b)3\frac{1}{2}:\left( {3x-2} \right)=\frac{1}{{12}}:\frac{4}{{21}}

c)~2,5:3x=5:0,6

Bài 5: Tìm y, biết:

a)\frac{y}{{\frac{3}{{50}}}}=\frac{{\frac{2}{3}}}{y}

b)\frac{{-0,09}}{y}=\frac{y}{{-25}}

Bài 6: Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau: Vẽ góc \widehat{{AOB}}={{60}^{o}}. Lấy điểm M nằm trong góc AOB.

Qua M vẽ đường thẳng m song song với OA cắt OB tại C và đường thẳng n song song với OB cắt OA tại D.

Bài 7: Cho hình 22. Biết \widehat{{xHA}}={{20}^{o}};\widehat{{HAK}}={{50}^{o}} và Hx//Ky. Tính \widehat{{AKy}}

Bài tập tuần 5 – Toán lớp 7 - THCS Dịch Vọng Hậu

Bài 8: Cho hình 23. Biết \hat{A}={{150}^{o}};\hat{B}={{70}^{o}};\hat{C}={{140}^{o}}.Chứng minh Ax//Cy

Bài tập tuần 5 – Toán lớp 7 - THCS Dịch Vọng Hậu-1

Bài 9: Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ song song với nhau. Đường thẳng a cắt xx’;yy’ lần lượt tại A và B. Tia At là phân giác của góc xAB.

a) Chứng minh tia At cắt đường thẳng yy’

b) Cho góc xAB bằng {{70}^{o}}, At cắt yy’ tại C. Tính số đo góc ACB.

Bài 10: Cho hình 25 biết: \widehat{{xAO}}={{115}^{o}};\widehat{{yBO}}={{25}^{o}}OA\bot OB. Chứng minh Ax//By.

Bài tập tuần 5 – Toán lớp 7 - THCS Dịch Vọng Hậu-2

Series Navigation<< Bài tập tuần 4 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng HậuBài tập tuần 6 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2