Bài tập tuần 2 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu

LUYỆN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỀ PHÂN SỐ

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 2 – TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU

Bài 1: Thực hiện phép tính hợp lí (nếu có thể):

a) $ \displaystyle \left( 31\frac{6}{13}+5\frac{9}{41} \right)-36\frac{6}{13}$

b) $ \frac{5}{3}+\left( \frac{-2}{7} \right)-\left( -1,2 \right)$

c) $ 0,25+\frac{3}{5}-\left( \frac{1}{8}-\frac{2}{5}+1\frac{1}{4} \right)$

d) $ \left( 8-\frac{9}{4}+\frac{2}{7} \right)-\left( -6-\frac{3}{7}+\frac{5}{4} \right)-\left( 3+\frac{2}{4}-\frac{9}{7} \right)$

e) $ \frac{1}{3}-\frac{3}{5}+\frac{5}{7}-\frac{7}{9}+\frac{9}{11}-\frac{11}{13}+\frac{13}{15}+\frac{11}{13}-\frac{9}{11}+\frac{7}{9}-\frac{5}{7}+\frac{3}{5}-\frac{1}{3}$

f) $ \frac{1}{2}-\frac{-2}{5}+\frac{1}{3}+\frac{5}{7}-\frac{-1}{6}+\frac{-4}{35}+\frac{1}{41}$

g*) $ \displaystyle \frac{1}{2014}-\frac{1}{2014.2013}-\frac{1}{2013.2012}-…-\frac{1}{3.2}-\frac{1}{2.1}$

Bài 2: Tìm x, biết:
a) $ -\frac{3}{5}-x=-0,75$

b) $ x+\frac{1}{3}=\frac{2}{5}-\left( -\frac{1}{3} \right)$

c) $ 2\frac{1}{2}-x+\frac{4}{5}=\frac{2}{3}-\left( -\frac{4}{7} \right)$

d) $ 1\frac{4}{5}=-0,15-x$

e) $ -\frac{4}{7}-x=\frac{3}{5}-2x$

f) $ \left( \frac{3}{8}-\frac{1}{5} \right)+\left( \frac{5}{8}-x \right)=\frac{1}{5}$

g) $ \frac{9}{2}-\left[ \frac{2}{3}-\left( x+\frac{7}{4} \right) \right]=\frac{-5}{4}$

Bài 3:
a) Tìm $ x\in \mathbb{Z}$, biết: $ \frac{1}{2}-\left( \frac{1}{3}+\frac{3}{4} \right)\le x\le \frac{1}{24}-\left( \frac{1}{8}-\frac{1}{3} \right)$

b) Tìm $ x,\,\,y\in \mathbb{Z}$, biết: $ \frac{5}{x}+\frac{y}{4}=\frac{1}{8}$

c) $ \frac{1}{3}-\frac{1}{12}-\frac{1}{20}-\frac{1}{30}-\frac{1}{42}-\frac{1}{56}-\frac{1}{72}-\frac{1}{90}-\frac{1}{110}=x-\frac{5}{13}$

Bài 4: Tính:

a) $ 4-1\frac{2}{5}-\frac{8}{3}$

b) $ -1+\frac{1}{3}-\frac{1}{9}-\frac{1}{81}$

c) $ \frac{4}{5}-\left( -\frac{2}{7} \right)-\frac{7}{10}$

d) $ \frac{3}{4}-\left[ \frac{3}{4}-\left( \frac{2}{3}+\frac{5}{6} \right) \right]$

e) $ \frac{3}{4}-0,25-\left[ \frac{7}{3}+\left( -\frac{9}{2} \right) \right]-\frac{5}{6}$

f) $ 7+\left( \frac{7}{12}-\frac{1}{2}+3 \right)-\left( \frac{1}{12}+5 \right)$

g) $ A=\left( 3+\frac{1}{2}-\frac{2}{3} \right)-\left( 2-\frac{2}{3}+\frac{5}{2} \right)-\left( 5-\frac{5}{2}+\frac{4}{3} \right)$

Series Navigation<< Bài tập tuần 1 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng HậuBài tập tuần 3 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *