Bài tập tuần 2 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu

LUYỆN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỀ PHÂN SỐ

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 2 – TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU

Bài 1: Thực hiện phép tính hợp lí (nếu có thể):

a) \displaystyle \left( 31\frac{6}{13}+5\frac{9}{41} \right)-36\frac{6}{13}

b) \frac{5}{3}+\left( \frac{-2}{7} \right)-\left( -1,2 \right)

c) 0,25+\frac{3}{5}-\left( \frac{1}{8}-\frac{2}{5}+1\frac{1}{4} \right)

d) \left( 8-\frac{9}{4}+\frac{2}{7} \right)-\left( -6-\frac{3}{7}+\frac{5}{4} \right)-\left( 3+\frac{2}{4}-\frac{9}{7} \right)

e) \frac{1}{3}-\frac{3}{5}+\frac{5}{7}-\frac{7}{9}+\frac{9}{11}-\frac{11}{13}+\frac{13}{15}+\frac{11}{13}-\frac{9}{11}+\frac{7}{9}-\frac{5}{7}+\frac{3}{5}-\frac{1}{3}

f) \frac{1}{2}-\frac{-2}{5}+\frac{1}{3}+\frac{5}{7}-\frac{-1}{6}+\frac{-4}{35}+\frac{1}{41}

g*) \displaystyle \frac{1}{2014}-\frac{1}{2014.2013}-\frac{1}{2013.2012}-...-\frac{1}{3.2}-\frac{1}{2.1}

Bài 2: Tìm x, biết:
a) -\frac{3}{5}-x=-0,75

b) x+\frac{1}{3}=\frac{2}{5}-\left( -\frac{1}{3} \right)

c) 2\frac{1}{2}-x+\frac{4}{5}=\frac{2}{3}-\left( -\frac{4}{7} \right)

d) 1\frac{4}{5}=-0,15-x

e) -\frac{4}{7}-x=\frac{3}{5}-2x

f) \left( \frac{3}{8}-\frac{1}{5} \right)+\left( \frac{5}{8}-x \right)=\frac{1}{5}

g) \frac{9}{2}-\left[ \frac{2}{3}-\left( x+\frac{7}{4} \right) \right]=\frac{-5}{4}

Bài 3:
a) Tìm x\in \mathbb{Z}, biết: \frac{1}{2}-\left( \frac{1}{3}+\frac{3}{4} \right)\le x\le \frac{1}{24}-\left( \frac{1}{8}-\frac{1}{3} \right)

b) Tìm x,\,\,y\in \mathbb{Z}, biết: \frac{5}{x}+\frac{y}{4}=\frac{1}{8}

c) \frac{1}{3}-\frac{1}{12}-\frac{1}{20}-\frac{1}{30}-\frac{1}{42}-\frac{1}{56}-\frac{1}{72}-\frac{1}{90}-\frac{1}{110}=x-\frac{5}{13}

Bài 4: Tính:

a) 4-1\frac{2}{5}-\frac{8}{3}

b) -1+\frac{1}{3}-\frac{1}{9}-\frac{1}{81}

c) \frac{4}{5}-\left( -\frac{2}{7} \right)-\frac{7}{10}

d) \frac{3}{4}-\left[ \frac{3}{4}-\left( \frac{2}{3}+\frac{5}{6} \right) \right]

e) \frac{3}{4}-0,25-\left[ \frac{7}{3}+\left( -\frac{9}{2} \right) \right]-\frac{5}{6}

f) 7+\left( \frac{7}{12}-\frac{1}{2}+3 \right)-\left( \frac{1}{12}+5 \right)

g) A=\left( 3+\frac{1}{2}-\frac{2}{3} \right)-\left( 2-\frac{2}{3}+\frac{5}{2} \right)-\left( 5-\frac{5}{2}+\frac{4}{3} \right)

Series Navigation<< Bài tập tuần 1 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng HậuBài tập tuần 3 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán THCS © 2012 Toán cấp 2