Bài tập ôn chương 2 – Đại số 7

Bài 1: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 2 thì y = -6

a. Tính hệ số tỉ lệ k của y đối với x.

b. Hãy biểu diễn y theo x.

c. Tính giá trị của y khi x = -5; x = -10; x = 7

Bài 2: Giá tiền 8 gói kẹo là bao nhiêu, nếu biết rằng 6 gói kẹo giá 27.000đ ?

Bài 3: 5m dây đồng nặng 43g. Hỏi 10km dây đồng nặng bao nhiêu kg ?

Bài 4:Tỉ số sản phẩm của hai công nhân là 0,9. Người này làm nhiều hơn người kia 120 sản phẩm. Hỏi mỗi người làm được bao nhiêu sản phẩm ?

Bài 5: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 2 thì y = 5

a. Tính hệ số tỉ lệ nghịch của y đối với x.

b. Hãy biểu diễn y theo x.

c. Tính giá trị của y khi x = 5; x = -10.

Bài 6: Cho biết 5 người làm cỏ một cánh đồng hết 8 giờ. Hỏi 8 người ( với cùng năng suất ) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu giờ ?

Bài 7: Cho hàm số y = f(x) = 3x – 2. Hãy tính f(-1); f(0); f(-2); f(3)

Bài 8: Cho hàm số y = f(x) = 2x2 – 5. Hãy tính f(1); f(0); f(-2).

Bài 9: Cho hàm số y = f(x) = 5 – 2x. Hãy tính f(-1); f(0); f(-2); f(3)

a. Hãy tính f(-1); f(0); f(-2); f(3)

b. Tính các giá trị tương ứng của x với y =5;3;-1

* Làm BT 1,10 đến 13,15,19,21,23,30,44 đến 49  SBT từ trang 42 đến trang 51

Bài 10: Vẽ đồ thị các hàm số sau:

a. $ y=2x$b. $ y=\frac{{-3}}{4}x$c. $ y=-3x$d. $ y=\frac{2}{3}x$
e. $ y=\frac{{-3}}{5}x$f. $ y=\frac{1}{3}x$g. $ y=\frac{{-3}}{4}x$h. $ y=\frac{1}{2}x$

Bài 11: Đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm A( 2; -4)

a. Xác định hệ a.

b. Tìm điểm trên đồ thị có hoành độ bằng -3.

c. Tìm điểm trên đồ thị có tung độ bằng -2.

Bài 12: Đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm B( 3; 1)

a. Xác định hệ số a.

b. Tìm điểm trên đồ thị có hoành độ bằng -6.

c. Xác định tung độ của điểm có hoành độ bằng: 1; -3; 9.

d. Xác định hoành độ của điểm có tung độ: 2; 1; -3.

Bài 13: Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số $ y=2x-3$?

a. A( -1; 3 )            b. B( 0; -3 )              c. C( 2; -1 )                d. D( 1; -1)

Bài 14: Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số$ y=-x+4$?

a. A( 1; -3 )            b. B( 2; 2 )               c. C( 3; 1 )                 d. D( -1; -2 )

Bài 15: Xét hàm số y = ax.

a. Xác định a biết đồ thị hàm số qua diểm M( 2; 1 )

b. Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.

c. Điểm N( 6; 3 ) có thuộc đồ thị không ?

Bài 16: Vẽ đồ thị của hàm số y = f(x) = 1,5. Bằng đồ thị, hãy tìm:

a. Các giá trị f(1); f(-1); f(-2); f(2); f(0)

b. Các giá trị của x khi y = -1; y = 0; y = 4,5.

c. Các giá trị của x khi y dương, khi y âm.

Bài 17: Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ đồ thị của hàm số sau:

a. $ y=x$            b. $ y=2x$             c. $ y=-2x$

Bài 18: Cho hàm số $ y=5{{x}^{2}}-1$. Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số trên:

A$ \left( {\frac{1}{2};\frac{{-3}}{4}} \right)$                 B$ \left( {\frac{1}{2};-1\frac{3}{4}} \right)$                     C( 2; 18 )

* Làm BT 60 đến 63, 67 SBT trang 55, 57

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *