Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân ta viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đã biết về phân số.

Diễn giải:

– Khi cộng, trừ số thập phân ta tiến hành cộng hoặc trừ các phần tương ứng của các số đó.

Ví dụ 1:

Tính 0,25 + 2,5 ta làm như sau: 5 + 0 = 5 , 2 + 5 =7, 0 + 2 = 2. Vậy 0,25 + 2,5 = 2.75

Tính 8,6 – 2,7 ta làm như sau: 6 – 7 không trừ được ta lấy 16 – 7 = 9, tiếp tục 8 – 2 trừ thêm 1 nữa tức là 8 -3 = 5. Vậy 8,6 – 2,7 = 5,9

– Với phép nhân, chia các số thập phân ta cần viết chúng dưới dạng phân số.

Ví dụ 2:

Tính 3,1 x 2,5 ta làm như sau:

3,1 x 2,5 = $ \displaystyle \frac{31}{10}$ x $ \displaystyle \frac{25}{10}$ = $ \displaystyle \frac{31}{10}$ x $ \displaystyle \frac{5}{2}$ = $ \displaystyle \frac{31}{4}$

Các em làm tương tự với phép chia số thập phân nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *