Đề cương ôn tập chương 1 môn Đại số 9 THCS Giảng Võ 2018-2019

Đề cương ôn tập chương 1 môn Đại số 9 trường THCS Giảng Võ năm học 2018-2019.

A. Lý thuyết: SGK Tóa 9 (tr.39):

B. Bài tập tham khảo

Bài 1. Thu gọn các biểu thức sau:

a) $ A=2\sqrt{{27}}-3\sqrt{{12}}+\sqrt{{98}}-\sqrt{{18}}$

b)$ B=(\sqrt{{48}}-3\sqrt{{27}}-2\sqrt{{75}}+\sqrt{{108}}-\sqrt{{147}}):\sqrt{3}$

c) $ C=\sqrt{{{{{(5-\sqrt{3})}}^{2}}}}+\sqrt{{7-4\sqrt{3}}}$

d) $ D=\frac{2}{{\sqrt{3}-1}}-\frac{1}{{\sqrt{3}-2}}+\frac{{12}}{{\sqrt{3}+3}}$

e) $ E=\left( {\frac{1}{{5-2\sqrt{6}}}+\frac{2}{{5+2\sqrt{6}}}} \right).(15+2\sqrt{6})$

f) $ F=\sqrt[3]{{162}}-\sqrt[3]{{48}}-\sqrt[3]{6}-\sqrt[3]{{-0,008}}+\sqrt[3]{{\frac{8}{{125}}}}$

Bài 2. Giải các phương trình sau:

a) $ \sqrt{{{{x}^{2}}-6x+9}}=7$

b) $ \sqrt{{9{{x}^{2}}-6x+1}}=\left| {x-3} \right|$

c) $ \sqrt{{{{x}^{2}}-8x+16}}=4-x$

d) $ \sqrt{{{{x}^{2}}-16}}-\sqrt{{x+4}}=0$

e) $ x-5\sqrt{x}+6=0$

f) $ -5x+7\sqrt{x}+12=0$

g) $ \sqrt{{{{x}^{2}}-2x}}=2-x$

h) $ \sqrt{{2x+27}}-x=6$

i) $ \sqrt{{x-1}}+\frac{3}{2}\sqrt{{4x-4}}-\frac{2}{5}\sqrt{{25x-25}}-4=0$

k) $ \sqrt{{4x-20}}+3\sqrt{{\frac{{x-5}}{9}}}-\frac{1}{3}\sqrt{{9x-45}}=6$

l) $ \sqrt{{x+1}}+\sqrt{{x+6}}=5$

m) $ {{x}^{2}}-6x+\sqrt{{{{x}^{2}}-6x+7}}=5$

n) $ \sqrt{{x+3-4\sqrt{{x-1}}}}+\sqrt{{x+8-6\sqrt{{x-1}}}}=4$

o) $ \sqrt{{{{x}^{2}}-\frac{1}{4}+\sqrt{{{{x}^{2}}+x+\frac{1}{4}}}}}=\frac{1}{2}(2{{x}^{3}}+{{x}^{2}}+2x+1)$

p) $ \sqrt{{3{{x}^{2}}+6x+12}}+\sqrt{{5{{x}^{4}}-10{{x}^{2}}+30}}=8$

q) $ \sqrt{{3{{x}^{2}}+6x+7}}+\sqrt{{5{{x}^{2}}+10x+14}}=4-2x-{{x}^{2}}$

Bài 3: Cho hai biểu thức $ A=\frac{{\sqrt{x}+4}}{{\sqrt{x}+2}}$ và $ B=\left( {\frac{{\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}+4}}+\frac{4}{{\sqrt{x}-4}}} \right):\frac{{x+16}}{{\sqrt{x}+2}}$ với $ x\ge ;x\ne 16$

a) Tính giá trị của A khi $ x=36$

b) Rút gọn B

c) Xét biểu thức P = B.(A-1). Tìm các giá trị nguyên của $ x$ để biểu thức P có giá trị là số nguyên.

Bài 4. Cho biểu thức $ C=\frac{{{{a}^{2}}+\sqrt{a}}}{{a-\sqrt{a}+1}}-\frac{{2a+\sqrt{a}}}{{\sqrt{a}}}+1$

a) Rút gọn C.

b) Tìm các giá trị của $ a$ để C = 2

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của C.

Bài 5. Cho biểu thức: $ D=\frac{{2\sqrt{x}-9}}{{x-5\sqrt{x}+6}}-\frac{{\sqrt{x}+3}}{{\sqrt{x}-2}}-\frac{{2\sqrt{x}+1}}{{3-\sqrt{x}}}$

a) Rút gọn D

b) Tìm các giá trị của $ x$ để $ D=-3$

c) Tìm các giá trị của $ x$ để D < 1

d) Tìm các số nguyên $ x$ để D nhận giá trị nguyên.

Bài 6. Cho biểu thức $ E=\frac{{\sqrt{x}}}{{x+\sqrt{x}}}:\left( {\frac{1}{{\sqrt{x}}}+\frac{{\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}+1}}} \right)$ với $ x>0$

a) Rút gọn E.

b) Tìm các giá trị của $ x$ để $ E=\frac{2}{7}$

c) So sánh E với $ \frac{1}{3}$

d) Tìm giá trị lớn nhất của E

Bài 7. Cho biểu thức $ F=\left( {\frac{1}{{\sqrt{x}-1}}-\frac{1}{{x\sqrt{x}-1}}} \right).\frac{{3\sqrt{x}-3}}{{x+\sqrt{x}}}$

a) Rút gọn F

b) Tìm các giá trị của $ x$ để F = 1

c) Tìm $ x$ để F có giá trị nguyên.

Bài 8. Cho biểu thức $ G=\left( {\frac{{2\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}+3}}-\frac{{\sqrt{x}}}{{3-\sqrt{x}}}-\frac{{3x+3}}{{x-9}}} \right):\left( {\frac{{2\sqrt{x}-2}}{{\sqrt{x}-3}}-1} \right)$

a) Rút gọn G.

b) Tính giá trị của G khi $ x=\sqrt{{7+4\sqrt{3}}}+\sqrt{{7-4\sqrt{3}}}$

c) Tìm giá trị của $ x$ để $ G<-\frac{1}{3}$

d) Tìm giá trị nhỏ nhất của G

Bài 9.

1.      Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:

a)      $ M=\sqrt{{1-x}}+\sqrt{{1+x}}$

b)     $ N=\frac{{x+16}}{{\sqrt{x}+3}}$

c)      $ P=\frac{{3x+6\sqrt{x}+27}}{{\sqrt{x}+2}}$

d)     $ Q=3x+2y+\frac{{12}}{{x-2}}+\frac{8}{{y+1}}$ với $ x>2;y>-1$

2.      Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau:

a)      $ A=\sqrt{{-{{x}^{2}}+2x+4}}$

b)     $ B=\frac{{\sqrt{{x-2}}}}{x}+\frac{{\sqrt{{y-1}}}}{y}$  với $ x\ge 2;y\ge 1$

c)      $ C=\sqrt{{x-1}}+\sqrt{{y-2}}$ với $ x+y=4$

d)     $ D=2x+\sqrt{{4-2{{x}^{2}}}}$ với $ -\sqrt{2}\le x\le \sqrt{2}$

Bài 10. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

a) $ xy+\frac{1}{{xy}}\ge \frac{{17}}{4}$ với $ x;y>0$ thỏa mãn $ x+y\le 1$

b) $ \frac{{{{x}^{2}}}}{{y+z}}+\frac{{{{y}^{2}}}}{{z+x}}+\frac{{{{z}^{2}}}}{{x+y}}\ge \frac{{x+y+z}}{2}$với $ x,y,z>0$

c) $ \sqrt{{a+1}}+\sqrt{{b+1}}+\sqrt{{c+1}}<3,5$ với $ a,b,c\ge 0$ và $ a+b+c=1$

d) $ \sqrt{{\frac{a}{{b+c}}}}+\sqrt{{\frac{b}{{c+a}}}}+\sqrt{{\frac{c}{{a+b}}}}>2$ với $ a,b,c>0$

1 Comment

Add a Comment
  1. Bùi Thị Thương Huyền

    Cho mình xin tài liệu Đề cương ôn tập HK1 môn Toán 8 THCS Mai Dịch 2019-2020. cảm ơn ad!đc: baoxitum@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *