Đề KSCL đầu năm môn Toán 7 thị xã Chí Linh 2018-2019 có đáp án

Đề khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 7 thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 60 phút. Có đáp án.

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể):

a) $ 3\frac{1}{4}+(-5).\frac{1}{5}-\left( {-7\frac{3}{4}} \right)$b) $ -\frac{1}{2}-\left( {\frac{{-3}}{5}} \right)+\left( {\frac{{-1}}{9}} \right)+\frac{1}{{27}}+\frac{7}{{18}}+\frac{4}{{35}}-\left( {-\frac{2}{7}} \right)$
c) $ \frac{{\frac{4}{{17}}-\frac{4}{{49}}+\frac{4}{{31}}}}{{\frac{3}{{17}}-\frac{3}{{49}}+\frac{3}{{31}}}}$

Câu 2 (2,5 điểm). Tìm x, biết

a) $ 3-x=1\frac{1}{4}$b) $ x-35%x=\frac{{13}}{2}$c) $ 3\frac{1}{3}x+16\frac{3}{4}=1,75$

Câu 3 (2,0 điểm).

Một lớp học có 45 học sinh bao gồm học sinh Giỏi, Khá và Trung bình. Số học sinh Trung bình chiếm $ \frac{7}{{15}}$ số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng $ \frac{5}{8}$ số học sinh còn lại. Tính số học sinh Giỏi của lớp.

Câu 4 (2,0 điểm).

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho $ \widehat{{xOy}}={{60}^{0}}$ và $ \widehat{{xOz}}={{120}^{0}}$.

a) Tính $ \widehat{{y\text{O}z}}$.

b) Tia Oy có là tia phân giác của $ \widehat{{x\text{O}z}}$ không? Vì sao?

Câu 5 (1,0 điểm).

So sánh A và B biết: $ A=\frac{{{{7}^{{2013}}}+1}}{{{{7}^{{2014}}}+1}}$ và  $ B=\frac{{{{7}^{{2014}}}+1}}{{{{7}^{{2015}}}+1}}$.

HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN 7

CâuĐáp ánĐiểm
1

(2,5 đ)

a) $ 3\frac{1}{4}+(-5).\frac{1}{5}-\left( {-7\frac{3}{4}} \right)=3\frac{1}{4}-1+7\frac{3}{4}=10$1,0
b) $ -\frac{1}{2}-\left( {\frac{{-3}}{5}} \right)+\left( {\frac{{-1}}{9}} \right)+\frac{1}{{27}}+\frac{7}{{18}}+\frac{4}{{35}}-\left( {-\frac{2}{7}} \right)$

$ =\left[ {-\frac{1}{2}+\left( {\frac{{-1}}{9}} \right)+\frac{7}{{18}}} \right]+\left[ {\frac{3}{5}+\frac{4}{{35}}+\frac{2}{7}} \right]+\frac{1}{{27}}$$ =\frac{{-2}}{9}+1+\frac{1}{{27}}=\frac{{22}}{{27}}$

0,75
c) $ \frac{{\frac{4}{{17}}-\frac{4}{{49}}+\frac{4}{{31}}}}{{\frac{3}{{17}}-\frac{3}{{49}}+\frac{3}{{31}}}}=\frac{{4\left( {\frac{1}{{17}}-\frac{1}{{49}}+\frac{1}{{31}}} \right)}}{{3\left( {\frac{1}{{17}}-\frac{1}{{49}}+\frac{1}{{31}}} \right)}}=\frac{4}{3}$0,75
2

(2,5 đ)

a) $ x=\frac{7}{4}$1,0
b) $ x=10$0,75
c) $ x=-\frac{9}{2}$0,75
3

(2,0 đ)

Số học sinh trung bình của lớp là: $ \frac{7}{{15}}.45=21$(học sinh)1
Số học sinh khá của lớp là: $ \frac{5}{8}.(45-21)=15$ (học sinh)0,5
Số học sinh giỏi của lớp là: $ 45-(21+15)=9$ (học sinh)0,5
4

(2,0 đ)

Vẽ hình đúng:

Đề KSCL đầu năm môn Toán 7 thị xã Chí Linh 2018-2019 có đáp án

0,5
a) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox có:

$ \widehat{{xOy}}={{60}^{0}}<\widehat{{xOz}}={{120}^{0}}$

nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Do đó:

$ \begin{array}{l}\widehat{{xOy}}+\widehat{{yOz}}=\widehat{{xOz}}\\{{60}^{0}}\text{ + }\widehat{{yOz}}={{120}^{0}}\\\text{          }\widehat{{yOz}}={{60}^{0}}\end{array}$

1,0
b) Tia Oy là tia phân giác của góc xOz vì:

– Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

– $ \widehat{{xOy}}=\widehat{{yOz}}={{60}^{0}}$

0,5
5

(1,0 đ)

Ta có:

$ \displaystyle 7A=\frac{{7\left( {{{7}^{{2013}}}+1} \right)}}{{{{7}^{{2014}}}+1}}=\frac{{{{7}^{{2014}}}+7}}{{{{7}^{{2014}}}+1}}=\frac{{{{7}^{{2014}}}+1+6}}{{{{7}^{{2014}}}+1}}=1+\frac{6}{{{{7}^{{2014}}}+1}}$

$ \displaystyle 7B=\frac{{7\left( {{{7}^{{2014}}}+1} \right)}}{{{{7}^{{2015}}}+1}}=\frac{{{{7}^{{2015}}}+7}}{{{{7}^{{2015}}}+1}}=\frac{{{{7}^{{2015}}}+1+6}}{{{{7}^{{2015}}}+1}}=1+\frac{6}{{{{7}^{{2015}}}+1}}$

0,5
Vì $ \displaystyle \frac{6}{{{{7}^{{2014}}}+1}}>\frac{6}{{{{7}^{{2015}}}+1}}$ nên $ 7\text{A}>7B$ hay $ A>B$0,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *