10 bài tập Hình học 6 ôn tập thi cuối kì I

Bài 1 – THCS Chu Văn An – 2013 – 2014

Cho hai tia Ox và Oy đối nhau. Trên tia Ox lấy hai điểm B và C sao cho OB = 3cm, OC = 6cm. Trên tia Oy lấy điểm A sao cho OA = 1,5cm.

a) Điểm B có nằm giữa hai điểm O và C không? Vì sao? Tính độ dài đoạn thẳng BC.

b) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng OC không? Vì sao?

c) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OB. Tính độ dài đoạn thẳng AM.

Bài 2 – THCS Thực Nghiệm – 2013 – 2014

Vẽ hai tia Ox và Oy đối nhau. Trên tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 2cm. Trên tia Oy lấy hai điểm A và B sao cho OA = 1cm và OB = 5cm.

a) Tính độ dài đoạn AC.

b) Tính độ dài đoạn AB.

c) Lấy điểm M là trung điểm của AB. Tính độ dài đoạn OM.

Bài 3 – THCS Giảng Võ – 2013 – 2014

Trên tia Ox xác định điểm M, N, E sao cho OM = 5cm, ON = 4cm, OE = 6cm.

a) Tính MN, NE.

b) Chứng tỏ M là trung điểm của NE.

c) Lấy F thuộc tia đối của Ox sao cho OF = 3cm. Tính EF.

Bài 4 – THCS Phan Chu Trinh – 2013 – 2014

Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 6cm ; OB = 8cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn AM.

c) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = AM. Điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng MC không? Vì sao?

Bài 5 – THCS Thăng Long – 2013 – 2014

Trên tia Ax lấy hai điểm M và N sao cho AM = 2cm ; AN = 6cm.

a) Trong ba điểm A, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Tính độ dài MN.

c) Trên tia đối của tia Ax lấy điểm E sao cho EM = 4cm. Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng EM không? Vì sao?

Bài 6 – THCS Nguyễn Tri Phương – 2014 – 2015

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 7cm; OB = 2cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB?

b) Lấy điểm M thuộc tia đối của tia Ox sao cho OM = 3cm. Tính độ dài đoạn thẳng MB?

c) Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng AM.

Bài 7 – THCS Giảng Võ – 2014 – 2015

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 7cm.

a) Tính độ dài AB.

b) Trên tia đối của tia BO lấy điểm C sao cho BC = 3cm. Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn AC.

c) Lấy điểm K sao cho O là trung điểm của KA. So sánh AK và OC.

Bài 8 – THCS Nguyễn Trường Tộ – 2014 – 2015

Vẽ tia Cx. Trên tia Cx lấy hai điểm B và A sao cho CB = 4cm ; CA = 6cm.

a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? vì sao? Tính AB.

b) Lấy M là trung điểm của đoạn thẳng CB, tính độ dài BM.

c) Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng MA.

Bài 9 – Quận Ba Đình – 2016 – 2017

Cho đoạn thẳng PQ = 4cm. Lấy điểm R trên tia PQ sai cho PR = 6cm.

a) Tính độ dài đoạn QR.

b) Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng PQ. Chứng minh rằng: Q là trung điểm của KR.

Bài 10 – THCS Dịch Vọng – 2013 – 2014

Trên tia Ox vẽ hai điểm C; E sao cho OC = 4cm, OE = 8cm.

a) Trong ba điểm O, C, E điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? vì sao?

b) C có là trung điểm của đoạn thẳng OE không? Vì sao?

c) Trên tia đối của tia EO lấy điểm M sao cho EM = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng OM.

2 Comments

Add a Comment
  1. có đáp án không

  2. nguyễn thị thảo vân

    sao ko có bài của mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *