Bài tập chuyên đề: Trung điểm của đoạn thẳng – Hình học 6

Ôn tập và bồi dưỡng Toán lớp 6 phần Hình học với các bài tập thuộc chuyên đề trung điểm của đoạn thẳng.

Bài toán 1 : Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB, biết AM = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng MB.

Bài toán 2 : Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng MN. Biết ON = 7cm. Tính độ dài đoạn thẳng OM.

Bài toán 3 : Vẽ đoạn thẳng AB = 18cm có O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính OA và OB.

Bài toán 4 : Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MN. Biết MN = 20cm. Tính IM và IN.

Bài toán 5 : Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Biết OA = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Bài toán 6 : Trên đường thẳng xy lấy hai điểm A và B. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Biết AM = 12cm. Tính MA và MB.

Bài toán 7 : Lấy đoạn thẳng AB = 15cm trên đường thẳng xy. Lấy điểm O sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AO. Tính BO ; AO.

Bài toán 8 : Vẽ hai tia Ox và Oy đối nhau. Lấy A thuộc Ox và B thuộc Oy sao cho OA = OB. Điểm O là gì của đoạn thẳng AB.

Bài toán 9 : Trên đường thẳng xy lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự sao cho AB = BC.

a) Điểm B là gì của đoạn thẳng AC.

b) Cho AC = 24cm. Tính độ dài của BA, BC.

Bài toán 10 : Trên tia Ox lấy đoạn OA = 11cm. Lấy điểm B trên tia đối của tia Ox sao cho OB = OA.

a) Chứng minh O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

b) Tính độ dài AB.

Bài toán 11 : Vẽ hai tia Ox và Oy đối nhau. Lấy A thuộc Ox và B thuộc Oy sao cho OA = OB và AB = 15cm.

a) Chứng minh O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

b) Tính độ dài của OA và OB.

Bài toán 12 : Vẽ đoan AB = 30cm có điểm O nằm giữa hai điểm A và B sao cho AB = 2AO.

a) Chứng minh OA = OB.

b) Chứng minh O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

c) Tính độ dài của OA và OB.

Bài toán 13 : Vẽ đoạn AB = 30cm có điểm O nằm giữa hai điểm A và B sao cho AB = 2AO.

a) Chứng minh O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

b) Tính độ dài của OA và OB.

Bài toán 14 : Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B sao cho AM = $ \displaystyle \frac{1}{2}$ AB.

a) Chứng minh MA = MB.

b) Điểm M là gì của đoạn thẳng AB.

c) Biết AB = 40cm. Tính MA, MB.

Bài toán 15 : Cho đoạn thẳng AB và điểm I thuộc AB sao cho AI = $ \displaystyle \frac{1}{2}$ AB.

a) chứng minh IA = IB.

b) Điểm I là gì của đoạn thẳng AB.

c) Tính IA, IB biết AB = 32cm.

Bài toán 16 : Lấy ba điểm A, B, C trên đường thẳng xy theo thứ tự ấy sao cho AB = 5cm, AC = 20cm.

a) Tính độ dài BC.

b) Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính OB, OC.

Bài toán 17 : Trên đường thẳng xy lấy ba điểm A, B, C sao cho AB = 7cm ; BC = 5cm ; AC = 12cm.

a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Gọi M là trung điểm của AB. Tính MA.

Bài toán 18 : Lấy hai điểm M và N trên đường thẳng xy và O là trung điểm của đoạn thẳng MN.

a) Tính OM và ON biết MN = 8cm.

b) Lấy A thuộc xy sao cho NA = 4cm và MA = 12cm. Trong ba điểm N, A, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Bài toán 19 : Lấy ba điểm A, B, C trên đường thẳng xy sao cho AB = 20cm ; AC = 6cm và BC = 14cm.

a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Gọi M là trung điểm của AC. Tính MC.

c) Gọi N là trung điểm của đoạn thẳng CB. Tính CN.

Bài toán 20 : Trên đường thẳng xy lấy ba điểm A, B, C sao cho AB = 24cm ; AC = 8cm ; BC = 16cm.

a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Lấy điểm M thuộc xy sao cho A là trung điểm của BM. Tính BM và AM.

1 Comment

Add a Comment
  1. Hà Nguyễn Thị Thiết

    Cho  ABC vuông tại A, đường phân giác BE. Kẻ EH  BC ( H  BC ).
    Gọi K là giao điểm của AH và BE. Chứng minh rằng:
    BE là đường trung trực của AH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *