Đề ôn tập số học 6 chương 2 – Đề số 1 có đáp án

ĐỀ ÔN TẬP SỐ HỌC 6 CHƯƠNG II (ĐỀ SỐ 1)

I. Trắc nghiệm ( 2 điểm )

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1 : Trong các số nguyên âm sau, số nhỏ nhất là:

A. -789B. -123C. -987D. -102

Câu 2: Câu nào sai ?

A. Giá trị tuyệt đối của một số là khoảng cách từ điểm biểu diễn số đó đến điểm O trên trục số.

B. Giá trị tuyệt đối của số âm là chính số đó.

C. Giá trị tuyệt đối của một số dương là chính nó.

D. Giá trị tuyệt đối của số 0 là số đối của nó.

Câu 3: Cho biết -8.x < 0. Số x có thể bằng:

A. -3B. 3C. -1D. 0

Câu 4: Trong tập hợp số nguyên, tập hợp các ước của 4 là:

A. {1; 2; 4; 8}                                     B. {1; 2; 4}

C. {-4; -2; -1; 1; 2; 4}                         D. {-4; -2; -1; 0; 1; 2; 4}

Câu 5. Điền dấu “X” vào ô “Đúng” hoặc “Sai” cho thích hợp:

Khẳng địnhĐúngSai
1) Tập hợp Z các số nguyên bao gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương.  
2) Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0 hoặc bằng 0.  
3) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.  
4) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.  

II. Tự luận ( 8 điểm )

Bài 1: (2,5 điểm)

a) Tìm số đối của mỗi số sau: -9; 0; 1.

b) Tính giá trị của: .

c) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 3; -5; 6; -12; -9; 0.

Bài 2: (3 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)

a) (-95) + (-105)                                   b) 38 + (-85)

c) (-17) +  (-17).73                               d) 512.(2-128) -128.(-512)

Bài 3: (1,5 điểm) Tìm số nguyên x biết:

a) 5 + x = 3 b) 15x = -75

Bài 4: (1 điểm)

a) Tìm tất cả các số nguyên x thỏa mãn .

b) Tìm năm bội của 6.

ĐÁP ÁN ÔN TẬP SỐ HỌC 6 CHƯƠNG II (ĐỀ SỐ 1)

I. Trắc nghiệm: ( 2 điểm ) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu12345.15.25.35.4
Đáp ánCBBCĐSSĐ

II. Tự luận ( 8 điểm )

Bài Đáp ánBiểu điểm
1a) Số đối của mỗi số sau: -9; 0; 1 là 9; 0; -1.

b) Giá trị tuyệt đối của: .

c) Các số nguyên theo thứ tự tăng dần là:  -12; -9; -5; 0; 3; 6.

0,75

0,75

1

2a) (-95) + (-105) = – 200

b) 38 + (-85) = – 47

c) 27.( -17) + (-17).73

= (– 17).(27 + 73) = (-17).100 = – 1700

d) 512.(2-128) -128.(-512)

= 512.2 – 512.128 + 128.512 = 1024

0,5

0,5

1,0

 

1,0

3a) 5 + x = 3

x = 3 – 5

x = -2

b) 15x = -75

x = -75 : 15

x = -5

 

0,25

0,5

 

0,25

0,5

4a) Các số nguyên x thỏa mãn-5 ≤ x < 5 là: -5 : – 4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3; 4.

b) Tìm đúng 5 bội của 6.

0,5

0,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *