Đề ôn tập số học 6 chương 2 – Đề số 2 có đáp án

ĐỀ ÔN TẬP SỐ HỌC 6 CHƯƠNG II (ĐỀ SỐ 2)

I. Trắc nghiệm ( 4 điểm )

Câu 1: Điền dấu x vào ô thích hợp :

                        Câu   Đúng    Sai
a) Số nguyên âm nhỏ hơn số nguyên dương  
b) Số nguyên âm nhỏ hơn số tự nhiên  
c) Số tự nhiên không phải là số nguyên âm  
d)Mọi số nguyên đều là số tự nhiên  

Câu 2: Chọn một trong các từ trong ngoặc ( chính nó , số 0 , số đối của nó , bằng nhau , khác nhau ) để điền vào chỗ trống :

A. Giá trị tuyệt đối của … ..là số 0

B. Giá trị tuyệt đối của số nguyên dương là : …..

C. Giá trị tuyệt đối của số nguyên âm là :…..

D. Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối …..

Câu 3: Điền vào chỗ trống

A.Số nguyên âm lớn nhất là :…..

B. Số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số là :…..

C. Số nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ số là :…..

D. Số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số là :…..

Câu 4:  Nếu  x.y > 0 thì:

A. x và y cùng dấuB. x > yC. x < yD. x và ý khác dấu

Câu 5: Tổng của số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số với số nguyên dương nhỏ nhất có một chữ số là:

A. – 1000B.   -998C.  -900D.   – 989

I. Tự luận ( 6 điểm )

Câu 1. (2đ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)

a) 53.(-15) +   (-15).47                                      b) 43 (53 – 81) + 53 (81 – 43)

Câu 2.(1điểm)Liệt kê rồi tính tổng các số nguyên x thỏa mãn  :  – 20 < x < 20

Câu 3. (2đ) Tìm số nguyên x biết:

a) – 2x – 8 = 72                                                  b)  $ \left| {\,\,x-1\,\,} \right|$ =  27

Câu 4. (1đ)  Tìm số nguyên n để 2n +1 chia hết cho  n – 3

ĐÁP ÁN ÔN TẬP SỐ HỌC 6 CHƯƠNG II (ĐỀ SỐ 2)

I. Trắc nghiệm: ( 4 điểm )

Câu Phương án trả lờiĐiểm
1a.  Đúng                b.  Đúng             c. Đúng                      d.  Sai1
2A.số 0                    B.chính nó         C.số đối của nó          D.bằng nhau1
3A. -1                      B. -10                C. -99                         D.-91
4A0,5
5B0,5

II.Tự luận ( 6 điểm )

CâuNội dungĐiểm
Câu 6

(2đ)

  a) 53. (-15) . +   (-15) 47

=  -15( 53+47)

=   -15 .100 = -1500

 

0,5

0,5

 b) 43 (53 – 81) + 53 (81 – 43)

= 43.53  – 43.81 +53.81 -53 .43

= 81 ( – 43 +53 )

=  81 . 10 = 810

 

0,25

0,5

0,25

Câu 7

1,0đ

 

Vì – 20 < x < 20$ \Rightarrow x=\left\{ {-19;-18;-17;…;17;18;19} \right\}$

Tổng là : -19+(-18) +(-17)+ ……+ 17+18+19 = 0

0,5

 

0,5

Câu 8

 

2,0đ

 

a)   – 2x – 8 = 72

– 2x       =  72+8

x    =     80 : (-2) =  -40

 

0,5

0,5

b)  3.$ \left| {x-1} \right|$ =  27

$ \left| {x-1} \right|$  = 9

x – 1 =9 hoặc  x – 1 = – 9

x = 10   hoặc      x = – 8

 

0,25

0,25

0,5

Câu 9

1,0đ

 

Ta có 2n+1 = 2(n-3) + 7

Để 2n +1 $ \vdots $  n – 3

Suy ra: 7  $ \vdots $  n-3

$ \Rightarrow $( n – 3 ) $ \in $ Ư(7) = {-1;1;-7;7}

Suy ra : n = {2 ; 4 ;-4 ; 10}

0,25

0,25

0,25

 

0,25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *