Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 8 THCS Hoàng Liệt 2015-2016

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) môn chương 1 môn Đại số lớp 8 trường THCS Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội năm học 2015-2016.

Đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

I. TRẮC NGHIỆM: (2đ) Chọn chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Kết quả của phép tính (3x – 5)(3x + 5) bằng:

A. 9x – 25

B. 3x2 – 25

C. 25 – 9x2

D. 9x2 – 25

Câu 2. Giá trị cảu biểu thức x(x – y) – y(y – x) tại x = 1 và y = 3 bằng:

A. 8

B. 1

C. – 8

D. – 9

Câu 3.  Ta có x2 – 3x = 0 thì x nhận giá trị là:

A. 0; 3

B. 0; – 3

C. 3

D. – 3

Câu 4. Kết quả của phép tính (2x3y + 5x2y – 4xy) : 2xy là:

A. x2 + x – 2

B. 2x2 + x – 2

C. x2 + x – 2

D. 2x2 – x – 2

II. TỰ LUẬN: (8đ)

Bài 1. (2đ) Thu gọn các biểu thức sau:

a. A = (x – 2y)2 + (x + 2y)2 – 2(x + 2y)(x – 2y)

b. B = (x2 – 2)(x + 4) – (x – 2)(x2 + 2x + 4)

Bài 2. (2đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

P = x3 + 4x2y + 4xy2 – 9x

Q = x2 – 5xy – 14y2

Bài 3. (2đ) Tìm x biết:

a. 4x2 – 9 – 2(2x + 3) = 0

b. [(x + 2)(1 – x) – (x2 – 4)] : (x + 2) = 1

Bài 4. (1,5đ)

a. Làm tính chia: (2x3 + 5x2 – 2x + 3) : (2x2 – x + 1)

b. Tìm a để đa thức 3x3 – 5x2 + x – a chia cho đa thức x – 4 có dư bằng 2016

Bài 5. (0,5đ) Tìm ba số x, y, z thỏa mãn đẳng thức x2 + 4y2 + z2 = 2x + 12y – 4z – 14

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *