Đề kiểm tra HK2 môn Toán 8 THCS Dương Nội 2018-2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8, trường THCS Dương Nội, phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút.

Bài 1(4 điểm) Giải các phương trình và bất phương trình sau

a) $ 2\left( {3-x} \right)+2x=2\left( {x-5} \right)$

b) $ \frac{x}{{x+4}}+\frac{{x-3}}{{x-4}}=\frac{{5x-12}}{{{{x}^{2}}-16}}$

c) $ \left| {x-3} \right|=2x-1$

d) $ \frac{{x-2}}{3}-2x\le 3-\frac{{5x-2}}{6}$

Bài 2 (2 điểm)

Khoảng cách giữa hai bến sông  A và B là 60km. Một xuồng máy đi xuôi dòng từ A đến B , nghỉ 30 phút tại bên B rồi quay trở lại đi ngược dòng 25km để đến bến C. Thời gian kể từ lúc đi đến lúc quay trở lại bến C hết tất cả là 8 giờ. Tính vận tốc xuồng máy khi nước yên lặng, biết vận tốc dòng nước chảy là 1km/h

Bài 3 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm, AC=8cm, đường cao AH cắt đường phân giác BD tại I

a) Tính độ dài các đoạn AD,DC

b) Chứng minh tam giác AID cân

c) Chứng minh AI.BI=BD.IH

d) Tia phân giác của góc HAC cắt HC tại N. chứng minh IN//AC

Bài 4 (0,5 điểm) Cho a,b,x,y thỏa mãn $ \left\{ \begin{array}{l}\frac{{{{x}^{4}}}}{a}+\frac{{{{y}^{4}}}}{b}=\frac{1}{{a+b}}\\{{x}^{2}}+{{y}^{2}}=1\end{array} \right.$

Chứng minh rằng $ \frac{{{{x}^{{2020}}}}}{{{{a}^{{1010}}}}}+\frac{{{{y}^{{2020}}}}}{{{{b}^{{1010}}}}}=\frac{2}{{{{{(a+b)}}^{{1010}}}}}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán THCS © 2012 Liên hệ