Đề kiểm tra KSCL môn Toán 7 quận Hà Đông 2018-2019

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Toán lớp 7, Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, TP Hà Nội năm học 2018-2019.

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (1 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (viết vào bài làm).

Câu 1. Nếu $ \sqrt{{x+1}}=3$ thì $ {{x}^{2}}$ có giá trị là

A. 8

B. 2

C. 64

D. $ \pm 64$

Câu 2. Cho $ 12:a=6:b$. Tỉ lệ thức nào dưới đây là sai?

A. $ \frac{a}{6}=\frac{b}{{12}}$

B. $ \frac{a}{{12}}=\frac{b}{6}$

C. $ \frac{{12}}{a}=\frac{6}{b}$

D. $ \frac{a}{b}=\frac{{12}}{6}$

Câu 3. Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

A. $ \frac{5}{{14}}$

B. $ \frac{7}{9}$

C. $ \frac{{-8}}{{15}}$

D. $ \frac{9}{{24}}$

Câu 4. Cho hình vẽ và biết $ a//b$, thì:

Đề kiểm tra KSCL môn Toán 7 quận Hà Đông 2018-2019

A. $ \widehat{{{{A}_{1}}}}={{115}^{o}}$

B. $ \widehat{{{{A}_{4}}}}={{115}^{o}}$

C. $ \widehat{{{{A}_{3}}}}={{115}^{o}}$

D. $ \widehat{{{{A}_{2}}}}={{65}^{o}}$

II. TỰ LUẬN (9 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Tính giá trị của các biểu thức:

a) $ A=3\frac{1}{7}-\left( {5.0,05+\frac{{22}}{7}} \right)-(4+0,75)$

b) $ B=\frac{{{{{(-1)}}^{{2018}}}.{{{\left( {\frac{2}{5}} \right)}}^{3}}.{{{\left( {\frac{{15}}{4}} \right)}}^{2}}}}{{\frac{{{{{15}}^{2}}}}{{{{2}^{4}}}}.{{{\left( {\frac{2}{5}} \right)}}^{3}}}}$

Bài 2. (3,5 điểm) Tìm $ x,y$ biết:

a) $ {{2}^{3}}{{.2}^{x}}-2,1=13,9$

b) $ \left| {x-\frac{3}{2}} \right|=\sqrt{{0,25}}$

c) $ \frac{x}{2}=\frac{y}{7}$ và $ 2x-5y=93$

Bài 3. (2,5 điểm) Cho hình vẽ, biết Ax//By,

Đề kiểm tra KSCL môn Toán 7 quận Hà Đông 2018-2019-1

$ \widehat{{xAO}}={{70}^{o}},\widehat{{OBy}}={{25}^{o}}$

a) Tính góc $ \widehat{{AOB}}$

b) Qua B vẽ đường thẳng d song song với AO cắt tia Ax tại M. Tính $ \widehat{{MBO}}$

Bài 4. (1 điểm) Cho 4 số $ {{a}_{1}},{{a}_{2}},{{a}_{3}},{{a}_{4}}$ khác 0 và thỏa mãn: $ a_{2}^{2}={{a}_{1}}.{{a}_{3}}$ và $ a_{3}^{2}={{a}_{2}}.{{a}_{4}}$

Chứng minh rằng: $ \frac{{a_{1}^{3}+a_{2}^{3}+a_{3}^{3}}}{{a_{2}^{3}+a_{3}^{3}+a_{4}^{3}}}=\frac{{{{a}_{1}}}}{{{{a}_{4}}}}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *