Đề kiểm tra KSCL môn Toán 7 quận Hà Đông 2018-2019

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Toán lớp 7, Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, TP Hà Nội năm học 2018-2019.

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (1 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (viết vào bài làm).

Câu 1. Nếu \sqrt{{x+1}}=3 thì {{x}^{2}} có giá trị là

A. 8

B. 2

C. 64

D. \pm 64

Câu 2. Cho 12:a=6:b. Tỉ lệ thức nào dưới đây là sai?

A. \frac{a}{6}=\frac{b}{{12}}

B. \frac{a}{{12}}=\frac{b}{6}

C. \frac{{12}}{a}=\frac{6}{b}

D. \frac{a}{b}=\frac{{12}}{6}

Câu 3. Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

A. \frac{5}{{14}}

B. \frac{7}{9}

C. \frac{{-8}}{{15}}

D. \frac{9}{{24}}

Câu 4. Cho hình vẽ và biết a//b, thì:

Đề kiểm tra KSCL môn Toán 7 quận Hà Đông 2018-2019

A. \widehat{{{{A}_{1}}}}={{115}^{o}}

B. \widehat{{{{A}_{4}}}}={{115}^{o}}

C. \widehat{{{{A}_{3}}}}={{115}^{o}}

D. \widehat{{{{A}_{2}}}}={{65}^{o}}

II. TỰ LUẬN (9 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Tính giá trị của các biểu thức:

a) A=3\frac{1}{7}-\left( {5.0,05+\frac{{22}}{7}} \right)-(4+0,75)

b) B=\frac{{{{{(-1)}}^{{2018}}}.{{{\left( {\frac{2}{5}} \right)}}^{3}}.{{{\left( {\frac{{15}}{4}} \right)}}^{2}}}}{{\frac{{{{{15}}^{2}}}}{{{{2}^{4}}}}.{{{\left( {\frac{2}{5}} \right)}}^{3}}}}

Bài 2. (3,5 điểm) Tìm x,y biết:

a) {{2}^{3}}{{.2}^{x}}-2,1=13,9

b) \left| {x-\frac{3}{2}} \right|=\sqrt{{0,25}}

c) \frac{x}{2}=\frac{y}{7}2x-5y=93

Bài 3. (2,5 điểm) Cho hình vẽ, biết Ax//By,

Đề kiểm tra KSCL môn Toán 7 quận Hà Đông 2018-2019-1

\widehat{{xAO}}={{70}^{o}},\widehat{{OBy}}={{25}^{o}}

a) Tính góc \widehat{{AOB}}

b) Qua B vẽ đường thẳng d song song với AO cắt tia Ax tại M. Tính \widehat{{MBO}}

Bài 4. (1 điểm) Cho 4 số {{a}_{1}},{{a}_{2}},{{a}_{3}},{{a}_{4}} khác 0 và thỏa mãn: a_{2}^{2}={{a}_{1}}.{{a}_{3}}a_{3}^{2}={{a}_{2}}.{{a}_{4}}

Chứng minh rằng: \frac{{a_{1}^{3}+a_{2}^{3}+a_{3}^{3}}}{{a_{2}^{3}+a_{3}^{3}+a_{4}^{3}}}=\frac{{{{a}_{1}}}}{{{{a}_{4}}}}

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2