THCS Chu Văn An

Đề kiểm tra chất lượng Toán 9 THCS Chu Văn An 2018-2019

Đề kiểm tra chất lượng môn Toán lớp 9 trường THCS Chu Văn An quận Tây Hồ, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Ngày thi: 30/09/2018Thời gian làm bài: 90 phút. Câu 1 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính: a) $ (\sqrt{{24}}-\sqrt{{48}}-\sqrt{6}).\sqrt{6}+12\sqrt{2})$ b $ \left( {\sqrt{{\frac{1}{5}}}-\sqrt{{\frac{{16}}{5}}}+\sqrt{5}} \right):\sqrt{{20}}$ c) $ \sqrt{{21+3\sqrt{{48}}}}-\sqrt{{21-3\sqrt{{48}}}}$ Câu 2 (2,0 điểm). Cho […]

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 9 THCS Chu Văn An 2018-2019

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 9 trường THCS Chu Văn An năm học 2018-2019. Ngày thi 30/09/2018. Thời gian làm bài 90 phút. Câu 1 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính: a) $ (\sqrt{{24}}-\sqrt{{48}}-\sqrt{6}).\sqrt{6}+12\sqrt{2})$ b $ \left( {\sqrt{{\frac{1}{5}}}-\sqrt{{\frac{{16}}{5}}}+\sqrt{5}} \right):\sqrt{{20}}$ c) $ \sqrt{{21+3\sqrt{{48}}}}-\sqrt{{21-3\sqrt{{48}}}}$ Câu 2 (2,0 điểm). Cho biểu thức $ A=\frac{{\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}-1}}+\frac{3}{{\sqrt{x}+1}}-\frac{{6\sqrt{x}-4}}{{x-1}}$   $ […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học