Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

1. Tính chất

Từ dãy tỉ số bằng nhau $ \displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{e}{f}$ ta suy ra:

$ \displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{e}{f}=\frac{a+c+e}{b+d+f}=\frac{a+c-e}{b+d-f}$

2. Số tỉ lệ

Khi nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 3, 4, 5 tức là ta có: $ \displaystyle \frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *