Đại số 7 – Chuyên đề 2 – Tỉ lệ thức & Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

A. Lý thuyết

1. Tỉ lệ thức

1.1 Định nghĩa

– Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số $ \frac{a}{b}=\frac{c}{d}$

– Tỉ lệ thức $ \frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ còn được viết là $ a:b=c:d$

Ví dụ: $ \frac{28}{24}=\frac{8}{4};$ $ \frac{3}{10}=\frac{2,1}{7}$

1.2 Tính chất

– Tính chất 1 (tính chất cơ bản của tỉ lệ thức)

Nếu $ \frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ thì $ a.d=b.c$

– Tính chất 2 (điều kiện để bốn số lập thành tỉ lệ thức):

$ \frac{a}{b}=\frac{c}{d}$; $ \frac{a}{c}=\frac{b}{d}$; $ \frac{d}{b}=\frac{c}{a};$ $ \frac{d}{c}=\frac{b}{a}$

Ví dụ: $ \frac{6}{9}=\frac{42}{63}\Leftrightarrow 6.63=9.42$

2. Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

– Từ dãy tỉ số bằng nhau $ \frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{e}{f}$ ta suy ra:

$ \frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{e}{f}=\frac{a+c+e}{b+d+f}=\frac{a-c+e}{b-d+f}$

B. Bài tập

Bài toán 1: Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

a) $ 1,2:3,36$                     c) $ 3\frac{1}{7}:2\frac{5}{14}$                      e) $ 2\frac{1}{3}:4\frac{2}{3}$

b) $ \frac{3}{8}:0,54$          d) $ 3,7:4,5$                     f) $ 5\frac{1}{7}:2\frac{1}{3}$

Bài toán 2: Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức không?

a) $ \frac{3}{5}:6$ và $ \frac{4}{5}:8$ c) $ 5,1:15,3$ và $ 7:21$ e) $ \left( -13,5 \right):22,75$ và $ \left( -4 \right):7$

b) $ 2\frac{1}{3}:7$ và $ 3\frac{1}{4}:13$ d) $ 4\frac{1}{2}:7\frac{1}{2}$ và $ 2,7:4,5$         f) $ 4,86:\left( -11,34 \right)$ và $ \left( -9,3 \right):21,6$

Bài toán 3: Có thể lập được các tỉ lệ thức từ các số sau không?

a) 1,75; 20; 34; 29,75;                                     c) 3; 6; – 12; – 24;

b) 1,3; 3,2; 2,1; 5,4;                                         d) 6; 9; 1,2; 1,8

Bài toán 4: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau:

a) $ 5.\left( -27 \right)=\left( -9 \right).15$                c) $ \left( -6 \right).29\frac{1}{4}=\left( -27 \right).6\frac{1}{2}$

b) $ 0,45.3,16=3,555.0,4$                             d) $ 12.20=15.16$

Bài toán 5: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn trong năm số sau (nếu có):

a) 1; 3; 9; 27; 81; c) 1,75; 2; 34; 29,75; 11,9

b) 1; 5; 25; 125; 625. d) 1,3; 3,2; 2,1; 5,4; 2,3

Bài toán 6: Tìm x, biết:

1.     $ 2,5:7,5=x:\frac{3}{5}$11. $ 3:0,4x=1:0,01$
2.     $ 2\frac{2}{3}:x=1\frac{7}{9}:0,2$12. $ 1,35:0,2=1,25:0,1x$
3.     $ 3\frac{4}{5}:40\frac{8}{15}=0,25:x$13. $ 3\frac{1}{3}:2,4=0,35x:0,35$
4.     $ \frac{5}{6}:x=20:3$14. $ \frac{x}{-27}=-\frac{3}{x}$
5.     $ x:2,5=0,003:0,75$15. $ \frac{-9}{x}=\frac{-x}{\frac{4}{49}}$
6.     $ \frac{2}{3}:0,4=x:\frac{4}{5}$16. $ \frac{x}{-15}=\frac{-60}{x}$
7.     $ 2,5:4x=0,5:0,2$17. $ \frac{-2}{x}=\frac{-x}{\frac{8}{25}}$
8.     $ \frac{1}{5}x:3=\frac{2}{3}:0,25$18. $ \displaystyle \frac{x-2}{x-1}=\frac{x+4}{x+7}$
9.     $ 1,25:0,8=\frac{3}{8}:0,2x$19. $ \displaystyle \frac{x-3}{5-x}=\frac{5}{7}$
10. $ 3x:2,7=\frac{1}{3}:2\frac{1}{4}$20. $ 1\frac{1}{3}:0,8=\frac{2}{3}:\left( 0,1x \right)$

Bài toán 7: Tìm tỉ số $ \frac{x}{y}$ biết rằng $ \frac{2x-y}{x+y}=\frac{2}{3}.$

Bài toán 8: Chứng minh rằng nếu $ \frac{a+b}{b+c}=\frac{c+d}{d+a}$ $ \left( c+d\ne 0 \right)$ thì $ a=c$ hoặc $ a+b+c+d=0.$

Bài toán 9: Biết $ \frac{t}{x}=\frac{4}{3};$ $ \frac{y}{z}=\frac{3}{2};$ $ \frac{z}{x}=\frac{1}{6},$ hãy tìm tỉ số $ \frac{t}{y}.$

Bài toán 10: Tìm số hữu tỉ x biết rằng $ \frac{x}{{{y}^{2}}}=2$ và $ \frac{x}{y}=16$ $ \left( y\ne 0 \right).$

Bài toán 11: Tìm tỉ số $ \frac{a+b}{b+c}$ biết rằng $ \frac{b}{a}=2$ và $ \frac{c}{b}=3$

Bài toán 12: Tính tỉ số $ \frac{x+y}{x-y},$ biết rằng $ \frac{x}{y}=a,$ $ x\ne y$ và $ y\ne 0.$

Bài toán 13: Tìm x, y biết:

1.     $ \frac{x}{3}=\frac{y}{5}$ và $ x+y=-32$1.      $ \frac{x}{y}=\frac{2}{5}$ và$ xy=40$
2.     $ \frac{x}{y}=\frac{9}{11}$ và $ x+y=60$2.      $ \frac{x}{4}=\frac{y}{7}$ và $ xy=112$
3.     $ \frac{x}{y}=\frac{1,2}{2,5}$ và $ y-x=26$3.     $ \frac{x}{5}=\frac{y}{4}$ và $ {{x}^{2}}-{{y}^{2}}=1$
4.     $ \frac{x}{2}=\frac{y}{5}$ và $ x+y=-21$4.      $ 5x=7y$ và $ x+2y=51$
5.     $ 7x=3y$ và $ x-y=16$5.      $ \frac{x}{2}=\frac{y}{3}$ và $ xy=24$
6.     $ 5x=7y$ và $ y-x=18$6.      $ \frac{x}{y}=\frac{7}{3}$ và $ 5x-2y=87$
7.     $ 7x=4y$ và $ y-x=24$7.      $ \frac{x}{19}=\frac{y}{21}$ và $ 2x-y=34$
8.     $ \frac{x}{3}=\frac{y}{8}$ và $ x+y=-22$8.      $ \displaystyle \frac{x+4}{7+y}=\frac{4}{7}$ và $ x+y=22$
9.     $ \frac{x}{3}=\frac{y}{4}$ và $ xy=192$9.      $ \frac{x}{5}=\frac{y}{7}$ và $ x-y=10$
10. $ 4x=5y$ và $ xy=80$10.  $ \frac{x}{2}=\frac{y}{5}$ và $ xy=10$

Bài toán 14: Tìm x, y, z  biết

1.     $ \frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{5}$ và $ x+y+z=-90$11.  $ 2x=3y;4y=5z$ và $ 2x+3y-4z=56$
2.     $ 2x=3y=5z$ và $ x-y+z=-33$12.  $ \frac{x}{3}=\frac{y}{7};\frac{y}{2}=\frac{z}{5}$ và $ x+y+z=-10$
3.     $ \frac{x}{5}=\frac{y}{6};\frac{y}{8}=\frac{z}{7}$ và $ x+y-z=69$13.  $ \displaystyle \frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}$ và $ \displaystyle 2{{x}^{2}}+3{{y}^{2}}-5{{z}^{2}}=-405$
4.     $ \frac{x-1}{2}=\frac{y+3}{4}=\frac{z-5}{6}$ và $ 5z-3x-4y=50$14.  $ \frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}$ và $ x.y.z=648$
5.     $ 2a=3b,5b=7c$ và $ 3a+5c-7b=30$15.  $ 9x=6y;x=\frac{z}{2}$ và $ x+y+z=27$
6.     $ x:y:z=3:8:5$ và $ 3x+y-2z=14$16.   $ \frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}$ và $ x+y+z=27$
7.     $ \frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}$ và $ 4x-3y+2z=36$17.  $ 6x=4y=3z$ và $ 2x+3y-5z=-21$
8.     $ x:y:z=3:5:\left( -2 \right)$ và $ 5x-y+3z=124$18.  $ \frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}$ và $ 2x+3y-5z=-21$
Series Navigation<< Đại số 7 – Chuyên đề 1 – Số hữu tỉĐại số 7 – Chuyên đề 3 – Số thực >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *