Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 8 THCS Mai Động 2016-2017

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) môn chương 1 môn Đại số lớp 8 trường THCS Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội năm học 2016-2017.

Đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

I. TRẮC NGHIỆM: (2đ)

Bài 1. (1đ) Điền đơn thức hoặc đa thức vào chỗ trống (….) để được khẳng định đúng:

a. (x3 – 8) : (x – 2) = …………………………………………………………

b. 19x2y3 : (- 7xy) = ………………………………………………………….

c. (2y + x)3 = ………………………………………………………………..

d. (2x + 3)(2x – 3) = …………………………………………………………

Bài 2. (1đ) Điền dấu “x” vào ô Đ (đúng), S (sai) tương ứng với các khẳng định sau:

STTKHẲNG ĐỊNHĐS
1(x – 3y)2 = (3y – x)2
23 – (1 – 2x)(x – 1) = – 2x + 3x + 2
3(7x5y4 – 14x3y2 + x2y2) : x2y2 = 7x3y2 – 14x
4Giá trị của đa thức

A = (x – 3)2 + 2(x – 3)(4 – x) + (4 – x)2 không phụ thuộc vào giá trị của biến

II. TỰ LUẬN: (8đ)

Bài 1. (1,5đ) Thu gọn các biểu thức sau:

a. A = 4(x – 1)(x + 1) – 5x(x – 2) + x2

b. B = (x – 2)2 – 2(x – 1)(x – 3) + (x – 3)2

Bài 2. (2,5đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a. 3x – 3y + x2 – y2

b. x3 + 6x2 + 9x

c. x2 – 7x + 10

Bài 3. (2,5đ) Tìm x biết:

a. 6x2 – 4x = 0

b. x2 – 4 = 8(x – 2)

c. x2 + x – 12 = 0

Bài 4. (1,5đ) Cho hai đa thức A = 6x2 + x – 13 và B = 2x – 3

a. Thực hiện phép chia A : B

b. Tìm số nguyên x để giá trị của đa thức A chia hết cho giá trị của đa thức B.

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *