Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Tân Mai 2016-2017

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai, năm học 2016 – 2017. Thời gian làm bài: 45 phút.

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (1 điểm). Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Cho biểu thức: $ M=\frac{{\sqrt{x}+1}}{{\sqrt{x}-3}}$. Điều kiện xác định của biểu thức M là:

A. $ x>0$

B. $ x\ge 0$

C. $ x\ge 0$ và $ x\ne 3$

D. $ x\ge 0$ và $ x\ne 9$

Câu 2: Giá trị của $ \sqrt[3]{{-64}}$ bằng:

A. (-8)                B. 8                      C. (-4)                            D. 4

Câu 3: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn của biểu thức $ \sqrt{{{{x}^{2}}y}}$ với $ \displaystyle x<0,\,\,\,y\ge 0$ ta được:

A. $ x\sqrt{y}$

B. $ -x\sqrt{y}$

C. $ \left| {{{x}^{2}}} \right|\sqrt{y}$

D. $ -\left| x \right|\sqrt{y}$

Câu 4: Rút gọn biểu thức: $ \sqrt{{\frac{{2{{a}^{2}}}}{{72}}}}$ bằng:

A. $ \frac{a}{6}$

B. $ \frac{{\left| a \right|}}{6}$

C. $ \frac{a}{{36}}$

D. $ \frac{{\left| a \right|}}{{36}}$

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1 (3 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $ \left( {2\sqrt{5}.\sqrt{2}-3\sqrt{{40}}+\sqrt{{90}}:3} \right):\sqrt{{640}}$

b) $ \sqrt{{{{{\left( {\sqrt{3}+1} \right)}}^{2}}}}-\sqrt{{{{{\left( {1-\sqrt{3}} \right)}}^{2}}}}+2\sqrt{3}$

c) $ 3\sqrt{{2a}}-\sqrt{{18{{a}^{3}}}}+4\sqrt{{\frac{a}{2}}}-\frac{1}{4}\sqrt{{128a}}$ (với $ a\ge 0$ )

Bài 2 (2,5 điểm). Giải phương trình:

a) $ \frac{1}{4}\sqrt{{16x-48}}-5\sqrt{{4x-12}}+2\sqrt{{9x-27}}=-6$

b) $ \sqrt{{x-3}}-2\sqrt{{{{x}^{2}}-9}}=0$

Bài 3 (3 điểm). Cho hai biểu thức: $ A=\frac{{2\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}-3}}+\frac{{x+9\sqrt{x}}}{{9-x}}$ và $ B=\frac{{x+5\sqrt{x}}}{{x-25}}$ với

$ x\ge 0,\,\,x\ne 9,\,\,x\ne 25$ .

a) Rút gọn các biểu thức A và B.

b) Tính B khi $ x=6-2\sqrt{5}$

c) So sánh $ P=\frac{A}{B}$ với 1.

Bài 4 (0,5 điểm). Cho hai số thực x, y và x + y = 1. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $ A=\frac{y}{{1+x}}+\frac{x}{{1+y}}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *