THCS Hoàng Hoa Thám

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 8 THCS Hoàng Hoa Thám 2019-2020

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8, trường THCS Hoàng Hoa Thám, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 90 phút( không kể thời gian giao đề). Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính: a) $ 3{{x}^{2}}\left( {2{{x}^{2}}-5x-4} \right)$ b) $ {{\left( {x+1} \right)}^{2}}+\left( {x-2} \right)\left( {x+3} \right)-4x$ Bài 2: […]

Đề cương ôn tập giữa HK2 môn Toán 8 THCS Hoàng Hoa Thám 2018-2019

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 8 trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Đề cương dưới dạng bài tập. Chia thành 2 phần Đại số và Hình học. A. ĐẠI SỐ Dạng 1. Rút gọn biểu thức: Bài 1. Cho biểu thức […]

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 8 – chương 1 THCS Hoàng Hoa Thám 2018-2019

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 8 – chương 1 trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. I. Trắc nghiệm (2 điểm) Câu 1: Cho ΔABC vuông tại A, trung tuyến AM = 6cm. Độ dài cạnh […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Hoàng Hoa Thám 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Hoàng Hoa Thám,  năm học 2017-2018. Bài 1 (2,5 điểm): Thực hiện phép tính. a) $ 4\sqrt{3}-\frac{1}{9}\sqrt{{45}}+\sqrt{{27}}-\frac{2}{3}\sqrt{5}$ b) $ \displaystyle \frac{{3+2\sqrt{3}}}{{\sqrt{3}}}+\frac{{2+\sqrt{2}}}{{1+\sqrt{2}}}-(2+\sqrt{3})$ c) $ \frac{{-3}}{2}\sqrt{{9-4\sqrt{5}}}+\sqrt{{{{{(-4)}}^{2}}{{{(1+\sqrt{5})}}^{2}}}}$ d) $ \left( {1+\frac{1}{{{{{\tan }}^{2}}{{{25}}^{o}}}}} \right){{\sin }^{2}}{{25}^{o}}-\tan {{55}^{o}}.\tan {{35}^{o}}$ Bài 2 (1,5 điểm): Giải phương trình. a) $ […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học