Đề kiểm tra 45 phút môn Số học 6 THCS Dương Xá 2018 – 2019

Đề kiểm tra 45 phút môn Số học 6 – Toán lớp 6 trường THCS Dương Xá – Gia Lâm – Hà Nội, năm học 2018 – 2019.

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Viết lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Tập hợp $ P=\left\{ {x\in N*/x\le 7} \right\}$ gồm các phần tử:

A. 1;2;3;4;5;6

B. 1;2;3;5;6;7

C. 0;1;2;3;4;5;6;7

D. 0;1;2;3;4;5;6

Câu 2. Giá trị của lũy thừa $ {{4}^{2}}$ là:

A. 8                       B. 2                       C. 16                    D. 6

Câu 3. Kết quả của phép tính $ {{5}^{{15}}}:{{5}^{5}}$ dưới dạng một lũy thừa là:

A. 1

B. $ {{5}^{{10}}}$

C. $ {{5}^{5}}$

D. $ {{5}^{3}}$

Câu 4. Kết quả của phép tính $ {{6}^{4}}.6$ là:

A. $ {{6}^{4}}$                 B. $ {{36}^{4}}$          C. $ {{6}^{5}}$                   D. $ {{6}^{3}}$

Câu 5. Số phần tử của tập $ A=\left\{ {105;107;109;…;207;209} \right\}$ là :

A. 104                        B. 105                        C.53                                        D. 54

Câu 6. Cho tập $ B=\left\{ {3;4;5} \right\}$. Chọn kết quả đúng :

A. $ 5\in B$

B. $ \left\{ {3;4} \right\}\in B$

C. $ \left\{ {4;5} \right\}\subset B$

D. $ 3\notin B$

Câu 7. Kết quả của phép tính $ {{3}^{2}}+{{4}^{0}}$ là :   A.14                B.10                C.6                 D.49

Câu 8. Với mọi $ a\in N*$. Ta có $ {{a}^{0}}$ bằng :       A. a            B. 1                 C. 0                 D. 2

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1. (1 điểm) : Cho B là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 13.

a) Viết tập hợp B bằng hai cách.

b) Dùng kí hiệu $ \in ;\notin ;\subset ;\supset $ thích hợp để điền vào chỗ (…)

0…B ; 13….B            $ \left\{ {4;5;6} \right\}$…B                     B…$ \left\{ {1;3;5;7;9} \right\}$

Bài 2. (3 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)

a) $ 17.131+17.169$

b) $ {{5}^{6}}:{{5}^{3}}+{{2}^{3}}{{.2}^{2}}$

c) $ 3030:\left[ {219-\left( {49-32} \right)} \right]$

d) $ 150:\left[ {64-45:3-({{5}^{2}}-3.2)} \right]$

Bài 3. (3 điểm) Tìm $ x$biết

a) $ (x-15)+124=200$

b) $ 3.x-21={{3}^{6}}:{{3}^{4}}$

c) $ x-48:16=21$

d) $ {{25.5}^{{x+2}}}={{5}^{3}}.125$

Bài 4. (1 điểm) Cho $ S=1+2+{{2}^{2}}+{{2}^{3}}+…+{{2}^{{29}}}$. Hãy chứng tỏ :

a) S chia hết cho 7

b) S+1 là 1 lũy thừa của 2a

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *