Đề kiểm tra 45 phút môn Số học 6 THCS Dương Xá 2018 – 2019

Đề kiểm tra 45 phút môn Số học 6 – Toán lớp 6 trường THCS Dương Xá – Gia Lâm – Hà Nội, năm học 2018 – 2019.

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Viết lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Tập hợp P=\left\{ {x\in N*/x\le 7} \right\} gồm các phần tử:

A. 1;2;3;4;5;6

B. 1;2;3;5;6;7

C. 0;1;2;3;4;5;6;7

D. 0;1;2;3;4;5;6

Câu 2. Giá trị của lũy thừa {{4}^{2}} là:

A. 8                       B. 2                       C. 16                    D. 6

Câu 3. Kết quả của phép tính {{5}^{{15}}}:{{5}^{5}} dưới dạng một lũy thừa là:

A. 1

B. {{5}^{{10}}}

C. {{5}^{5}}

D. {{5}^{3}}

Câu 4. Kết quả của phép tính {{6}^{4}}.6 là:

A. {{6}^{4}}                 B. {{36}^{4}}          C. {{6}^{5}}                   D. {{6}^{3}}

Câu 5. Số phần tử của tập A=\left\{ {105;107;109;...;207;209} \right\} là :

A. 104                        B. 105                        C.53                                        D. 54

Câu 6. Cho tập B=\left\{ {3;4;5} \right\}. Chọn kết quả đúng :

A. 5\in B

B. \left\{ {3;4} \right\}\in B

C. \left\{ {4;5} \right\}\subset B

D. 3\notin B

Câu 7. Kết quả của phép tính {{3}^{2}}+{{4}^{0}} là :   A.14                B.10                C.6                 D.49

Câu 8. Với mọi a\in N*. Ta có {{a}^{0}} bằng :       A. a            B. 1                 C. 0                 D. 2

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1. (1 điểm) : Cho B là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 13.

a) Viết tập hợp B bằng hai cách.

b) Dùng kí hiệu \in ;\notin ;\subset ;\supset thích hợp để điền vào chỗ (…)

0…B ; 13….B            \left\{ {4;5;6} \right\}…B                     B…\left\{ {1;3;5;7;9} \right\}

Bài 2. (3 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)

a) 17.131+17.169

b) {{5}^{6}}:{{5}^{3}}+{{2}^{3}}{{.2}^{2}}

c) 3030:\left[ {219-\left( {49-32} \right)} \right]

d) 150:\left[ {64-45:3-({{5}^{2}}-3.2)} \right]

Bài 3. (3 điểm) Tìm xbiết

a) (x-15)+124=200

b) 3.x-21={{3}^{6}}:{{3}^{4}}

c) x-48:16=21

d) {{25.5}^{{x+2}}}={{5}^{3}}.125

Bài 4. (1 điểm) Cho S=1+2+{{2}^{2}}+{{2}^{3}}+...+{{2}^{{29}}}. Hãy chứng tỏ :

a) S chia hết cho 7

b) S+1 là 1 lũy thừa của 2a

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

1 Comment

Add a Comment
  1. dương thi thanh nga

    Đề hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2