Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Xuân Đỉnh 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội năm học 2017-2018. Thời gian làm bài 90 phút.

Bài 1 (2 điểm): Thời gian làm bài tập của học sinh lớp 7A tính bằng phút được thống kê bởi bảng sau

4 5 6 7 6 7 6 4 4 7
6 7 6 8 5 6 9 10 6 8
5 7 8 8 9 7 8 8 7 5
8 10 9 11 8 9 8 9 7 8

a) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu?

b) Lập bảng tần số, tìm mốt của dấu hiệu và tính số trung bình cộng?

Bài 2 (1,5 điểm): Cho các đơn thức

a) 2xy.3{{x}^{2}}{{y}^{4}}z

b) \frac{1}{2}x{{y}^{2}}t.\frac{2}{3}{{x}^{2}}y{{t}^{3}}

c) {{\left( {\frac{1}{2}{{x}^{2}}{{y}^{3}}} \right)}^{3}}.{{\left( {\frac{2}{3}xy} \right)}^{2}}

Hãy thu gọn các đơn thức trên rồi xác định hệ số, phần biến và bậc của từng đơn thức.

Bài 3 (2 điểm): Cho hai đa thức sau

\begin{array}{l}P=-{{x}^{3}}y-xy+{{x}^{2}}+4{{x}^{3}}y+2xy+1\\Q={{x}^{3}}y-8xy-5+2{{x}^{3}}y+9{{x}^{2}}+4-10{{x}^{2}}\end{array}

a) Thu gọn đa thức P và Q. Xác định bậc của đa thức P và Q sau khi thu gọn.

b) Tính A=P+QB=P-Q

c) Tính giá trị của đa thức A khi x=1y=-1

Bài 4 (3,5 điểm): Cho \Delta ABC cân tại A \left( {\widehat{A}<{{{90}}^{o}}} \right). Gọi I là trung điểm của BC. Kẻ IH\bot BA \left( {H\in AB} \right), IK\bot AC \left( {K\in AC} \right)

a) Chứng minh \Delta IHB=\Delta IKC

b) So sánh IB và IK

c) Kéo dài KI và AB cắt nhau tại E, kéo dài HI và AC cắt nhau tại F. Chứng minh \Delta AEF cân.

d) Chứng minh HK // EF

Bài 5 (1 điểm):

a) Tìm số tự nhiên x, y biết: 7{{\left( {x-2017} \right)}^{2}}=23-{{y}^{2}}

b) Cho đa thức f(x) thỏa mãn f\left( x \right)+x.f\left( {-x} \right)=x+1 với mọi giá trị của x. Tính f\left( 1 \right)

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2