Đề kiểm tra môn Toán 8 giữa kì 1 THCS Trưng Nhị 2017-2018

Bài 1. (3 điểm) Rút gọn biểu thức.

a) (x + 3)2 + (x – 3)2 + 2(x2 – 9)

b) (4x – 1)3 – (4x – 3)(16x2 + 3)

Bài 2. (3 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử.

a) 16x – 8xy + xy2

b) 3(3 – x) + 2x(x – 3)

c) 3x2 + 4x – 4

Bài 3. (2 điểm) Tìm x, biết.

a) (3x – 2)(3x + 4) – (2 – 3x)2 = 6

b) 2(x – 3) – (x – 3)(3x – 2) = 0

Bài 4. (2 điểm) Cho đa thức A = 4n3 – 2n2 – 6n + 5 và đa thức B = 2n – 1.

a) Chia đa thức A cho đa thức B.

b) Tìm giá trị nguyên của n để đa thức A chia hết cho đa thức B.

Bài 5. Dành cho học sinh lớp chọn.

Tìm GTLN hoặc GTNN của biểu thức : Q = – x2 – y2 – 4x + 2y + 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *