Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 6 THCS Gia Thụy 2018-2019

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) môn Hình học lớp 6 trường THCS Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội năm học 2018-2019.

Đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

A. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng

Câu 1. Cho O là trung điểm của đoạn AB. Nếu OB = 4 cm thì độ dài đoạn thẳng AB là:

A. 2 cm

B. 8 cm

C. 4 cm

D. 16 cm

Câu 2. Cho hình vẽ:

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 6 THCS Gia Thụy 2018-2019

Tia Mz đối nhau với tia nào?

A. Tia NM

B. Tia Nt

C. Tia Mt

D. Nz

Câu 3. Nếu điểm I nằm giữa A và B thì:

A. IA = IB

B. AI = IB và IA + IB = AB

C. AI + IB = AB

D. I, A, B thẳng hàng

Câu 4. Điểm C nằm giữa 2 điểm O và B khi:

A. OC = OB

B. C, B thuộc tia Ox và OC > OB

C. O, C, B thẳng hàng

D. C, B thuộc tia Ox và OC < OB

B. TỰ LUẬN: (8 điểm)

Bài 1 (3 điểm): Vẽ tia Ox, lấy I thuộc tia Ox.

a. Vẽ trung điểm M của đoạn thẳng OI.

b. Trên tia đối của tia Ox lấy điểm N sao cho O là trung điểm của MN.

c. Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ.

Bài 2 (4,5 điểm): Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2 cm; OB = 4 cm.

1. Tính độ dài đoạn thẳng AB. Điểm A có là trung điểm của OB không? Vì sao?

2. Trên tia đối của tia Ox lấy điểm D sao cho OD = 6 cm. Tính độ dài đoạn thẳng DA

3. Lấy C thuộc tia OD sao cho OC = 2 cm. Tính độ dài đoạn thẳng AC.

4. Điểm C có là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 3 (0,5 điểm): Cho n điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng, cứ qua 2 điểm ta vẽ 1 đường thẳng, biết rằng có 231 đường thẳng. Tính n.

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *