Đề thi Toán 6 học kì 1 phòng giáo dục Tứ Kỳ – Hải Dương 2016

Đề thi Toán 6 học kì 1 phòng giáo dục Tứ Kỳ – Hải Dương năm học 2016 – 2017. Có đáp án bên dưới.

Xem đề thi:

PHÒNG GIÁO DỤC TỨ KỲ – HẢI DƯƠNGĐỀ THI HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. (1,0 điểm)

a) Viết tập hợp A gồm 4 số chẵn liên tiếp, trong đó số lớn nhất là 100.

b) Tìm số liền sau của các số: 6; -7; 0; -3.

Câu 2. (2,25 điểm)

Thực hiện các phép tính:

a) 18 : 32 + 5.23

b) (-65) + 54 + (-13)

c) 53.25 + 53.75

d) $ \displaystyle \left\{ 240-[76-(9-3)_{{}}^{2}] \right\}:50$

Câu 3. (1,75 điểm)

Tìm x, biết:

a) 6x – 36 = 144 : 2

b) (2 – x) + 21 = 15

c) |x| =10

Câu 4. (2,0 điểm)

a) Tìm các ước chung lớn hơn 2 của 18 và 42.

b) Trong đợt quyên góp ủng hộ các bạn học sinh nghèo, lớp 6A thu được khoảng từ 150 đến 200 quyển sách. Biết rằng khi xếp số sách đó theo từng bó 10 quyển; 12 quyển hay 20 quyển đều vừa đủ bó. Hỏi các bạn học sinh lớp 6A quyên góp được bao nhiêu quyển sách?

Câu 5. (2,5 điểm)

Trên tia Ox vẽ 2 đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3 cm, ON = 6 cm.

a) Điểm M có nằm giữa hai điểm O và N không? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng MN.

c) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON không? Vì sao?

d) Lấy E là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài đoạn thẳng OE.

Câu 6. (0,5 điểm)

Cho m n là các số tự nhiên, m là số lẻ. Chứng tỏ rằng m mn+8 là hai số nguyên tố cùng nhau.


Đáp án đề thi Toán 6 học kì 1 phòng giáo dục Tứ Kỳ – Hải Dương 2016

Đề thi Toán 6 học kì 1 phòng giáo dục Tứ Kỳ - Hải Dương 2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *