Đề KSCL đầu năm học Toán 6 THCS Lương Thế Vinh 2013-2014

Đề khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh, TP Hà Nội năm học 2013-2014.

Bài 1: (1,5đ) Cho các tập hợp:

A là tập hợp các số nhỏ hơn 10 và là bình phương của số tự nhiên

Tập hợp $ B=\left\{ {1;a-1;a+3;9} \right\}$ (a là số tự nhiên; a > 0)

a) Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử của nó.

b) Tìm tất cả các giá trị của a để A và B là hai tập hợp bằng nhau.

Bài 2: (2đ) Tính giá trị các biểu thức sau:

$ \displaystyle \begin{array}{l}A={{15}^{2}}+{{5}^{2}}-{{5}^{2}}{{.2}^{3}}\\B=23+{{5}^{2}}-\left\{ {11-\left[ {{{3}^{2}}-2\left( {{{5}^{2}}-{{{3.2}}^{3}}} \right)} \right]} \right\}\\C=\left( {{{{13}}^{{12}}}+{{{13}}^{{14}}}+{{{13}}^{{16}}}} \right):\left( {{{{13}}^{{10}}}+{{{13}}^{{12}}}+{{{13}}^{{14}}}} \right)\end{array}$

Bài 3: (3đ)

1/ (1đ)  So sánh giá trị các biểu thức: $ A={{17}^{{18}}}+{{5}^{2}}+2013$  và $ B={{16}^{{17}}}+{{2}^{5}}+1990$

2/ (1đ) Tìm số tự nhiên x biết:

$ \begin{array}{l}a)\,\,\,123-2\left( {x-1} \right)=5\\b)\,\,\,{{2}^{x}}+{{2}^{{x+2}}}={{2}^{{x+3}}}-{{12.2013}^{0}}\end{array}$

3/ (1đ) Tìm tất cả các số tự nhiên có hai chữ số biết rằng số đó gấp 9 lần chữ số hàng đơn vị của nó.

Bài 4: (3đ) Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C; điểm B cũng nằm giữa hai điểm D và E nhưng trong ba điểm A,B,E không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

a) Vẽ hình theo sự mô tả trên

b) Đọc tên các cặp tia đối nhau gốc B

c) Ba điểm A,D,C có thẳng hàng không? Vì sao?

Bài 5: (0,5đ) Cho $ A=4+{{4}^{2}}+{{4}^{3}}+…+{{4}^{{2013}}}$

Chứng tỏ rằng 3A + 4 là bình phương của một số tự nhiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *