phần tử

Luyện tập về số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Bồi dưỡng Toán 6

Luyện tập về số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Toán lớp 6 C. LUYỆN TẬP. ĐỀ BÀI: Bài 4.1. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng : a) Tập hợp A các số tự nhiên X mà X – 2 = 14. b) […]

Các dạng toán về số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Bồi dưỡng Toán 6

Các dạng toán về số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1. Số phần tử của một tập hợp : Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần […]

Luyện tập về tập hợp. Phần tử của tập hợp – Bồi dưỡng Toán 6

C. LUYỆN TẬP. ĐỀ BÀI: Bài 1.1. Viết tập hợp các chữ cái trong từ “HÌNH HỌC”. Bài 1.2. a) Một năm gồm bốn quý. Viết tập hợp A các tháng của quý một trong năm. b) Viết tập hợp B các tháng (dương lịch) có ít hơn 30 ngày. Bài 1.3. Viết tập hợp […]

Các dạng toán về tập hợp. Phần tử của tập hợp – Bồi dưỡng Toán 6

Các dạng toán về tập hợp. Phần tử của tập hợp – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1. Mỗi đối tượng trong một tập hợp là một phần tử của tập hợp đó. Kí hiệu : a ∈ A (a thuộc A hoặc a là phần tử của tập hợp A) b ∈ A […]

Phiếu bài tập số 3 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 3 of 25 trong series Phiếu bài tập - Toán lớp 6 - THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 3: SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP. TẬP HỢP CON Bài 13: Tính số phần tử của các tập hợp sau: a) Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 30 b) $ B=\left\{ {81;\,\,83;\,\,85;\,\,87;\,…;\,\,207} \right\}$ c) C là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số […]

Phiếu bài tập số 2 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 2 of 25 trong series Phiếu bài tập - Toán lớp 6 - THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 2: GHI SỐ TỰ NHIÊN. SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP Bài 7: Viết tập hợp A các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó: a) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 4 b) Chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học