Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Cho các phân số \displaystyle \frac{a}{b}, \displaystyle \frac{c}{d}, \displaystyle \frac{p}{q} ta có các tính chất cộng cơ bản sau:

1. Tính chất giao hoán

\displaystyle \frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{c}{d}.\frac{a}{b}

2. Tính chất kết hợp

\displaystyle \left( \frac{a}{b}.\frac{c}{d} \right).\frac{p}{q}=\frac{a}{b}.\left( \frac{c}{d}.\frac{p}{q} \right)

3. Nhân với 1 số

\displaystyle \frac{a}{b}.1=1.\frac{a}{b}=\frac{a}{b}

4. Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng

\displaystyle \frac{a}{b}.\left( \frac{c}{d}+\frac{p}{q} \right)=\frac{a}{b}.\frac{c}{d}+\frac{a}{b}.\frac{p}{q}

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán THCS © 2012 Toán cấp 2