Đề kiểm tra Toán 8 chất lượng đầu năm 2011-2012

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Toán 8

BÀI 1: (2 điểm)

Thực hiện phép tính:

a) 2x(5x + 1) + (3x -2 )(3 – 3x)

b) $ \displaystyle \left( 3x_{{}}^{2}-5x+2 \right)\left( \frac{1}{5}-3 \right)$

BÀI 2: (2 điểm)

Chứng minh giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến:

a) 3x(x + 5) – (3x + 18)(x – 1) + 8

b) (x – 3y)2 – (x – 2y)2 +y(2x– 5y) – 15

BÀI 3: (1,5 điểm)

Rút gọn và tính giá trị tại x = 2

(2x – 3)2 + (2x + 5)(5 – 2x) – 12

BÀI 4: (1 điểm)

Chứng minh rằng: (2a + b)2 = (2a – b)2 +8ab

BÀI 5: (3,5 điểm)

Cho ABC cân tại A. trên cạnh AB, AC lần lược lấy D, E sao cho AD = AE.

a) Chứng minh rằng: BDEC là hình thang cân.

b) Gọi M, N, P, Q lần lược là trung điểm của BD, EC, BE, DC. Tính MP, QN và NP. Biết DE = 6cm, BC = 8cm.

c) Chứng minh: M, P, Q, N thẳng hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *