Đề kiểm tra Toán 7 học kì 1 quận 1 năm 2008-2009

Đề kiểm tra môn Toán 7 học kì 1 quận 1 năm học 2008-2009

BÀI 1 : (2,5 điểm) tính bằng cách hợp lý :

a)      \sqrt{\frac{16}{25} }-2. \sqrt{0,81}

b)      (\frac{2}{5})^6.(\frac{25}{4})^2

c)       \frac{100}{123} :(\frac{3}{4} +\frac{7}{12})+\frac{23}{123} :(\frac{9}{5} -\frac{7}{15})

BÀI 2 : (2,5 điểm)

Tìm x, biết :

a)      \frac{2}{3}x-(-\frac{1}{2})^2=\sqrt{\frac{9}{16}}

b)      |x-\frac{1}{2}|+\frac{1}{3} =2\frac{1}{3}

c)       33x : 11x = 81

BÀI 3 : (1,5 điểm)

Ba đội cày làm việc trên ba cánh đồng có diện tích như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 12 ngày. Đội thứ hai hoàn thành công việc trong 9 ngày. Đội thứ ba hoàn thành công việc trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày biết Đội thứ nhất ít hơn Đội thứ hai 2 máy và năng suất của các máy như nhau.

BÀI 4 : (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông góc tại A có góc B  = 530.

a) Tính góc C.

b) Trên cạnh BC, lấy điểm D sao cho BD = BA. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC ở điểm E. Cmr : ΔBEA = ΔBED.

c) Qua C, vẽ đường thẳng vuông góc với BE tại H. CH cắt đường thẳng AB tại F. Cm : ΔBHF = ΔBHC.

d) Cm : ΔBAC = ΔBDF và D, E, F thẳng hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *