Bài tập ôn chương 1: Thực hiện phép tính – Số học 6

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a)   3.52 + 15.22 – 26:2

b)   53.2 – 100 : 4 + 23.5

c)    62 : 9 + 50.2 – 33.3

d)   32.5 + 23.10 – 81:3

e)   513 : 510 – 25.22

f)     20 : 22 + 59 : 58

g)    100 : 52 + 7.32

h)   84 : 4 + 39 : 37 + 50

i)     29 – [16 + 3.(51 – 49)]

j)     5.22 + 98:72

k)    311 : 39 – 147 : 72

l)     295 – (31 – 22.5)2

m) 718 : 716 +22.33

n)   (519 : 517 + 3) : 7

o)   79 : 77 – 32 + 23.52

p)   1200 : 2 + 62.21 + 18

q)   59 : 57 + 70 : 14 – 20

r)    32.5 – 22.7  + 83

s)    59 : 57 + 12.3 + 70

t)    151 – 291 : 288 + 12.3

u)   238 : 236 + 51.32 – 72

v)    791 : 789 + 5.52 – 124

w)  4.15 + 28:7 – 620:618

x)    (32 + 23.5) : 7

y)    1125 : 1123 – 35 : (110 + 23) – 60

z)    520 : (515.6 + 515.19)

Bài 2: Thực hiện phép tính:

a)   47 – [(45.24 – 52.12):14]

b)   50 – [(20 – 23) : 2 + 34]

c)    102 – [60 : (56 : 54 – 3.5)]

d)   50 – [(50 – 23.5):2 + 3]

e)   10 – [(82 – 48).5 + (23.10 + 8)] : 28

f)     8697 – [37 : 35 + 2(13 – 3)]

g)    2011 + 5[300 – (17 – 7)2]

h)   695 – [200 + (11 – 1)2]

i)     129 – 5[29 – (6 – 1)2]

j)     2010 – 2000 : [486 – 2(72 – 6)]

k)    2345 – 1000 : [19 – 2(21 – 18)2]

l)     128 – [68 + 8(37 – 35)2] : 4

m) 568 – {5[143 – (4 – 1)2] + 10} : 10

n)   107 – {38 + [7.32 – 24 : 6+(9 – 7)3]}:15

o)   307 – [(180 – 160) : 22 + 9] : 2

p)   205 – [1200 – (42 – 2.3)3] : 40

q)   177 :[2.(42 – 9) + 32(15 – 10)]

r)    [(25 – 22.3) + (32.4 + 16)]: 5

s)    125(28 + 72) – 25(32.4 + 64)

t)    500 – {5[409 – (23.3 – 21)2] + 103} : 15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *