Đề kiểm tra Hình học chương 1 bài kiểm tra số 1 – Hình học 6

Thời gian : 45 phút

Bài 1 : (3 điểm)

Vẽ hình theo các trình tự sau :

  • Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đoạn thẳng BC, tia AB, đường thẳng CA.
  • Vẽ tia Bx cắt đường thẳng AC tại điểm M không nằm giữa hai điểm A và C.
  • Vẽ tia Ay là tia đối của tia AB.
  • Lấy điểm K sao cho C là trung điểm của KB.

Bài 2 : (6 điểm)

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai điểm C, D sao cho OC = 3cm, OD = 7cm.

a) Tính CD.

b) Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox, lấy điểm M thuộc tia Ox’ sao cho OM = 3cm. Chứng tỏ O là trung điểm của MC.

c) Vẽ K là trung điểm của OC. Tính KD.

Bài 3 : (1 điểm)

Cho đoạn thẳng AB dài 10cm. Trên đoạn thẳng AB lấy hai điểm M và K sao cho AM + BK = 14cm. Tính MK.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *