Ôn tập: Góc nội tiếp

1. Góc nội tiếp của (O) là góc có đỉnh nằm trên đường tròn (O) và hai cạnh cắt (O) tại hai điểm phân biệt.

2. Để có góc nội tiếp thường ta có ba điểm nằm trên đương tròn.

3. Số đo góc nội tiếp chắn cung bằng ½ số đo góc ở tâm cùng chắn cung đó. Chú ý là cùng một cung.

4. Góc nội tiếp có số đo bằng ½ số đo cung bị chắn.

5. Cùng một cung có thể có nhiều góc nội tiếp thì các góc này đều bằng nhau.

6. Đặc biệt góc nội tiếp chắn nửa đường tròn thì là góc vuông 900.

7. Các cung bằng nhau thì góc nội tiếp chắn cung đó cũng bằng nhau và ngược lại.

8. Cung nào lớn hơn thì góc nội tiếp chắn cung đó cũng lớn hơn.

Bài tập:

1. Cho (O) có hai bán kính OA và OB vuông góc. Lấy C trên (O): $ \displaystyle \frac{sdAC}{sdBC}=\frac{4}{5}$

Tính các góc của tam giác ABC.

2. Cho tam giác ABC cân tại A và có góc A là 500. Nửa đường tròn đường kính AC cắt AB tại D và BC tại H. Tính số đo các cung AD; DH và HC.

3. Cho (O) có đường kính AB vuông góc dây cung CD tại E. C/m: CD2= 4AE.BE

Series Navigation<< Ôn tập: Định nghĩa và sự xác định đường trònÔn tập: Tính chất đối xứng của đường tròn >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *