Phiếu bài tập số 17 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 17: ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT

Bài 1: Tìm ƯCLN rồi tìm ƯC của các số sau:

a) 144 và 420

b) 60 và 132

c) 60 và 90

d) 134 và 60

e) 220; 240; 300

f) 168; 120; 144

Bài 2: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $ 35\,\,\,\vdots \,\,\,x,\,\,\,105\,\,\,\vdots \,\,\,x$ và x > 5

b) $ 612\,\,\,\vdots \,\,\,x,\,\,680\,\,\,\vdots \,\,\,x,\,\,\,x>30$

c) $ 144\,\,\,\vdots \,\,\,x,\,\,\,192\,\,\,\vdots \,\,\,x,\,\,240\,\,\,\vdots \,\,\,x$ và x là số tự nhiên có 2 chữ số

d) $ 280\,\,\,\vdots \,\,\,x,\,\,\,700\,\,\,\vdots \,\,\,x,\,\,420\,\,\,\vdots \,\,\,x$ và 40 < x < 100

e) 148 chia x dư 20 còn 108 chia cho x thì dư 12.

Bài 3: Ba khối 6, 7, 8 theo thứ tự có 300 học sinh, 276 học sinh, 252 học sinh xếp thành hàng dọc để điều hành sao cho số hàng dọc của mỗi khối như nhau. Có thể xếp nhiều nhất thành mấy hàng dọc để mỗi khối đều không có ai lẻ hàng? Khi đó ở mỗi khối có bao nhiêu hàng ngang?

Bài 4: Mỗi công nhân của hai đội 1 và 2 được giao nhiệm vụ trồng một số cây như nhau (nhiều hơn 1 cây). Đội 1 phải trồng 156 cây, đội 2 phải trồng 169 cây. Hỏi mỗi đội công nhân phải trồng bao nhiêu cây và mỗi đội có bao nhiêu công nhân?

Bài 5: Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b), biết rằng:

a + b = 128 và ƯCLN(a, b) = 16

Series Navigation<< Phiếu bài tập số 16 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng HậuPhiếu bài tập số 18 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

2 Comments

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *