Phiếu bài tập số 16 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 16: PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ. ƯỚC VÀ BỘI CHUNG

Bài 1: Phân tích mỗi số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tất cả các ước của nó: 15; 32; 81; 161; 75; 250.

Bài 2:

a) Tìm số tự nhiên a, biết rằng $ 559\,\,\vdots \,\,\,a$ và $ 20<a<100$

b) Tìm số chia và thương, biết số bị chia bằng 213 và số dư bằng 10.

c) Tìm số chia và thương của một phép chia hết, biết số bị chia bằng 1339 và số chia là số tự nhiên có hai chữ số.

Bài 3: Học sinh lớp 6A được nhận phần thưởng của nhà trường và mỗi em được nhận phần thưởng như nhau. Cô hiệu trưởng đã chia hết 129 quyển vở và 215 bút chì màu. Hỏi số học sinh lớp 6A là bao nhiêu?

Bài 4: Một trường có 1015 học sinh, cần phải xếp vào mỗi hàng bao nhiêu học sinh để số học sinh mỗi hàng là như nhau và không quá 40 hàng nhưng cũng không ít hơn 10 hàng.

Bài 5: Viết các tập hợp sau:

a) Ư(8), Ư(12), ƯC(8, 12)

b) B(16), B(24),   BC(16,  24)

c) B(12); B(18) và BC(12, 18)

d) Ư(16),   Ư(24),   ƯC(16,  24)

e) ƯC(28, 70); BC(4,  14)

Bài 6: Tìm số tự nhiên a, biết rằng chia 332 cho a thì dư 17, còn khi chia 555 cho a thì dư 15.

Series Navigation<< Phiếu bài tập số 15 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng HậuPhiếu bài tập số 17 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

2 Comments

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *